Bestilling av data

Arbeidssøkere og stillinger Data om helt arbeidsledige, tiltaksdeltakere, ledige stillinger, permitterte, samt overgangsstatistikk
AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd Data om mottakere av arbeidsavklaringspenger, personer med nedsatt arbeidsevne, uføretrygdmottakere, herunder diagnosestatistikk og uføretrygdede hvor hele eller deles av uførheten skyldes yrkesskade
Sykefravær Data om legemeldt sykefravær og sykepenger
Familie Data om ordningene kontantstøtte, foreldrepenger, engangsstønad, svangerskapspenger, barnebidrag, stønad til enslig mor eller far, barnetrygd og foreldrepenger
Pensjon Data om pensjonsordningene alderspensjon, ytelser til gjenlevende, AFP, krigspensjon og supplerende stønad 
Flere statistikkområder Data om utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune, utbetalinger til personer bosatt i utlandet, samt grunn- og hjelpestønad.
Kjønn
Alder
Geografi (fylke, kommune, bydel)
Tidsvariabel
Arbeidsstyrke
Andel av befolkningen
Satser
Yrke
Diagnoser
Fødeland
Stønadene NAV forvalter For eksempel arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger og sykepenger
Sakstyper Søknader, revurderinger, klager og anker.
Behandlingsresultat For vedtatte saker: innvilget/avslått. For vedtatte klager: omgjort/fastholdt.
Organisasjonsenhet Ansvarlig og behandlende enhet, vedtaksinstans, klageinstans.
Summeringer Per periode (måned/år): Antall inngang, antall vedtatt, antall i restanse.
Saksbehandlingstid Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, og liggetid for ubehandlede saker.