Utviklingstrekk i folketrygden 2015

NAV-rapport nr. 2-2016

Rapporten er skrevet av NAV og Helsedirektoratet og gir et hovedbilde av utviklingen for folketrygdens stønadsordninger, totalt sett og for de største stønadsordningene. Rapporten har særlig fokus på utgiftsutviklingen i perioden 2010 til 2015.

Folketrygdens utgifter var totalt 420 milliarder kroner i 2015, noe som utgjør mer enn en tredjedel av statsbudsjettet. Korrigert for lønns- og prisvekst og endringer i skattereglene for enkelte av ytelsene, er dette en økning siden 2010 på 43 milliarder 2015-kroner, eller 11,5 prosent. Veksten skyldes i all hovedsak økte utbetalinger av alderspensjon.