Aktiv eller passiv med arbeidsavklaringspenger?

NAV-rapport nr.1-2017

Av Anders Mølster Galaasen (red.), Sverre Friis-Petersen, Anne Haugen, Sigrid Lande, Nina Lysø, Christine Selnes og Olena Tkachenko 

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for personer som er i aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging fra NAV med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. I denne rapporten beskrives og analyseres aktivitetene til mottakere av ytelsen basert på et bredt spekter av kilder. Rapporten består av tre ulike undersøkelser, som alle belyser det overordnede temaet aktivitet og tidsbruk under mottak av arbeidsavklaringspenger:

- En tverrsnittsanalyse av registerdata basert på saksbehandlingssystemet Arena og meldekortsopplysninger (kapittel 2)
- En nærmere saksgjennomgang av 475 saker, basert på Arena og det elektroniske arkivet Gosys (kapittel 3)
- En surveyundersøkelse blant mottakerne (kapittel 4).

 Sentrale spørsmål som belyses er blant annet:
- I hvor stor grad deltar mottakerne i arbeidsrettet aktivitet og medisinsk behandling?
- Hvor vanlig er det å kombinere arbeidsrettet aktivitet og medisinsk behandling?
- Er det mange «passive» mottakere av arbeidsavklaringspenger?
- Hva slags informasjon har vi om deltakelse i medisinsk behandling?
- Hvordan ser mottakerne av arbeidsavklaringspenger på sin egen situasjon, og muligheten for å komme i arbeid?

(I NAV-rapport nr.2-2017 presenteres en mer detaljert analyse av aktivitetsforløpene basert på registerdata.)