NAVs bedriftsundersøkelse 2019

Arbeid og velferd nr.2-2019

Av Åshild Male Kalstø

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i en positiv retning. Våren 2019 har vi på bakgrunn av virksomhetenes innrapporteringer estimert mangelen på arbeidskraft til 59 450 personer. Ledigheten har fortsatt å gå ned det siste året. Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft 15 050 høyere enn for et år siden. Mangelen på arbeidskraft er størst innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. Det er også høy mangel innen helse- og sosialtjeneste samt innen bygge- og anleggsvirksomhet. Ser vi på enkeltyrker, er det på samme måte som i fjor størst mangel innen ulike helseyrker som sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er også stor mangel innen håndverksyrker som tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere.

Virksomhetenes sysselsettingsforventninger er omtrent som i fjor og året før, men en del høyere enn i årene 2014-2016. Det er imidlertid forskjeller mellom ulike fylker og næringer. Bedriftene i Nordland og Vestfold og Telemark er de mest optimistiske, mens bedriftene i Vestland og Innlandet relativt sett er mindre optimistiske. Det ventes imidlertid sysselsettingsvekst innen samtlige fylker i 2019. Informasjon og kommunikasjon er som i fjor næringen med høyest nettoandel bedrifter som venter sysselsettingsvekst det kommende året.

Industribedriftene er mer optimistiske enn i fjor, spesielt innen produksjon av elektriske og optiske produkter og innen produksjon av maskiner og utstyr. Det ventes sysselsettingsvekst innen samtlige industrinæringer den kommende året.