Av Atle Fremming Bjørnstad

Utgiftene til folketrygden og andre ytelser som utbetales gjennom NAV utgjør en betydelig andel av statens utgifter.  I den offentlige debatten blir veksten i trygdeutgiftene gjerne omtalt som svært omfattende. Dette kan sies å være tilfelle hvis det er veksten i løpende priser som legges til grunn. I artikkelen ser vi på utviklingen i utgiftene til stønader som utbetales gjennom NAV de siste 10 år. Ved å justere for lønns- og prisvekst, og reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden, og å se på utviklingen i trygdeutgifter per innbygger og per sysselsatt, blir utviklingen noe mer nyansert enn kun å se på utviklingen i løpende priser.  Vi gjør også ulike justeringer av de årlige regnskapstallene for i større grad å gjøre disse sammenlignbare.