Av Magne Bråthen

I høst har NAV introdusert en ny månedlig statistikk som beskriver hvordan arbeidssøkere, personer med nedsatt arbeidsevne og tidligere mottakere av rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad tilpasser seg på arbeidsmarkedet. Artikkelen presenterer tall fra statistikken som viser at tre av fem arbeidssøkere som sluttet å registrere seg hos NAV i mars 2009, var kommet i arbeid i september i år. Av de med nedsatt arbeidsevne, det vil si personer som avsluttet attføring, var 39 prosent registrert med et arbeidstakerforhold på samme tidspunkt. Andelen som var kommet i jobb blant tidligere mottakere av rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad var henholdsvis 39 og 31 prosent.

Mønsteret i overgangsratene fra NAV til arbeid varierer noe med kjønn, alder og hvilket fylke de tidligere NAV-brukerne kommer fra.