Kor mange langtidssjukmeldte fell ut av arbeidsmarknaden?