Av Elisabeth Fougner

Av foreldrepengeperioden er 3 uker før og 6 uker etter fødselen forbeholdt mor, mens 6 uker er forbeholdt far i form av en fedrekvote. Resten av perioden kan foreldrene dele slik de selv ønsker. I denne artikkelen ser vi på hvordan kjennetegn ved familien påvirker fedres uttak av foreldrepenger, og hvordan fars uttak av foreldrepenger har økt i takt med utvidelse av fedrekvoten. Blant annet ser vi at fedre i 30-årene og fedre med høy inntekt er de som oftest tar ut fedrekvote.