Av Tormod Reiersen og Torbjørn Årethun

 

I 2006 mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved konjunkturtoppen i 1999 mottok 63 prosent av de helt ledige dagpenger. I denne artikkelen ses det nærmere på hvordan andelen registerte arbeidsledige som mottar dagpenger følger konjunkturene. Det ses også på om antall registrerte ledige som ikke mottar dagpenger utvikler seg på samme måte, eller om det er forskjeller i utviklingstrekkene. Har det vært endringer i andelen dagpengemottakere som ikke kan forklares av konjunkturendringene, og i hvilken grad kan regelverksendringer på dagpengeområdet bidra til å forklare dette?