Av Frøydis M. Bakken og Eugenia Vidal-Gil

Nedstengingen av Norge fra 12. mars 2020 for å dempe koronasmitten førte til en drastisk økning i arbeidsledigheten og søknader om dagpenger. For å sikre at de permitterte og arbeidsledige fikk penger raskt, ble det 30. mars 2020 innført en ny ordning for forskuddsutbetaling av dagpenger på nav.no. 

Fra 30. mars til 28. april mottok om lag 132 000 personer forskudd på dagpenger. Dette tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken, og utgjør 36 prosent av alle som hadde søkt om dagpenger siden 12. mars. Det ble utbetalt i underkant av 2 milliarder kroner den første måneden. I gjennomsnitt fikk mottakerne av forskudd utbetalt 14 800 kroner. 

Vår analyse tyder på at de som har hatt mest behov for inntektssikring, har benyttet seg av forskuddsordningen i størst grad. Blant de med lavere utdanning og innvandrere, som mottok et lavere forskuddsbeløp enn gjennomsnittet, fant vi høyest andel mottakere av forskudd. Disse to gruppene har også en lavere andel registrert som delvis ledig, som innebærer at flere av dem har fått redusert arbeidstiden med 100 prosent og dermed mistet all arbeidsinntekt. De yngste skiller seg imidlertid ut. De har både lavest utbetalt forskuddsbeløp, lavest andel mottakere av forskudd og flere av dem er registrert som helt ledig. Bare 25 prosent av de mellom 18 og 24 år som søkte om dagpenger, mottok forskudd. 

Andelen mottakere av dagpengeforskudd var høyest innen reiseliv og transport og blant ledere. Disse to yrkesgruppene hadde også høyest antall registrerte arbeidssøkere i prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av april. Det er imidlertid store forskjeller i andel forskuddsmottakere i hver yrkesgruppe. Sammenhengen mellom mottatt beløp, andel registrert som delvis ledig og andel mottakere er også mindre tydelig etter yrke. Ordningen med forskuddsutbetaling av dagpenger er helt ny. Det er derfor ikke sikkert alle dagpengesøkere hadde kjennskap til muligheten for forskuddsutbetaling av dagpenger. Forskjellene kan derfor gjenspeile ulik kjennskap til ordningen de ulike gruppene av dagpengesøkere.