Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overgang til arbeid og uføretrygd?

Arbeid og velferd nr.1-2021

Av Andreas Myhre

I denne artikkelen undersøker jeg om en kortere maksimal varighet på perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP) kan påvirke sannsynligheten for varig overgang til arbeid og uføretrygd. Utvalget består av mottakere som fikk innvilget AAP eller dens forløpere rett før og rett etter innføringen av AAP i mars 2010. Jeg kan dermed følge mottakerne over en lengre tidsperiode i motsetning til nyere regelendringer, og undersøke hvorvidt en kortere maksimal stønadsperiode fremskynder avklaringen eller om det også påvirker sannsynligheten for overgang til arbeid og uføretrygd på lengre sikt. Siden både nye mottakere av AAP og de som ble overført fra de tidligere midlertidige helseytelsene fikk en ordinær maksimal varighet på fire år fra og med mars 2010, fikk de som ble innvilget den nye ytelsen en kortere maksimal stønadsperiode enn de som ble overført fra de tidligere ordningene. Denne variasjonen utnyttes ved hjelp av to forskjellige metoder til å undersøke lengden på stønadsløpet, og overgang til arbeid og uføretrygd i inntil ni år etter AAP ble innvilget. Artikkelen gjør forsøk på kausal analyse. 

Jeg finner en klar sammenheng mellom maksimal varighet og lengden på stønadsperioden. I gjennomsnitt reduseres lengden på stønadsperioden med omtrent 0,18 måneder hvis ordinær maksimal varighet reduseres med en måned. Samtidig finner jeg noe støtte for at en redusert ordinær maksimal varighet på AAP øker sannsynligheten for varig uføretrygd for mottakere 19-29 år, men ikke for mottakere 30-50 år. For AAP-mottakere 19-29 år øker sannsynligheten for uføretrygd ni år etter innvilgelse med cirka 0,8-1,2 prosent hvis ordinær maksimal varighet reduseres med en måned. For mottakere 30-50 år virker en kortere maksimal stønadsperiode å utsette uføretidspunktet, men virker ikke å påvirke sannsynligheten for uføretrygd på sikt. Det er små antydninger til at en kortere maksimal varighet på AAP kan øke overgangen til arbeid for begge aldersgrupper. Funnene er derimot avhengig av spesifikasjon og er relativt ustabile. De må også ses i lys av at det var vanligere å få utvidet varighet på AAP utover maksimaltiden i perioden som undersøkes i artikkelen. 

Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overgang til arbeid og uføretrygd? (pdf)

 

English Summary 

In this article I investigate how a shorter duration restriction on work assessment allowance (AAP) affects the likelihood of being allowed disability insurance and labor supply over time. To shed light on this matter, I investigate beneficiaries who were allowed AAP or its predecessors just before and just after the AAP program was implemented in March 2010. As all beneficiaries in general could claim AAP for up to four years after the program was introduced, those who were allowed AAP in March 2010 or later were subject to a shorter duration restriction compared to those who were transferred from the previous programs. Using two different econometric methods, I use this variation in potential duration to investigate duration on AAP, disability insurance claiming and labor supply for up to nine years after the initial allowance decision. In contrast to recent policy changes, this allows me to investigate whether a shorter duration restriction on AAP expedites the disability decision or whether it also affects the probability of being allowed disability benefits or returning to work in the long run. 

On average, I find that reducing the duration restriction on AAP by one month reduces duration by 0,18 months. I also find some evidence of an increased likelihood of being allowed disability insurance in the long run for individuals aged 19-29 years, but not for individuals aged 30-50 years. For individuals aged 19-29 years, the likelihood of claiming disability benefits nine years after being allowed AAP increases by approximately 0,8-1,2 percent if the general duration restriction on AAP increases by one month. For individuals aged 30-50 years, the shorter general duration restriction appears to expedite disability allowance but not affect the probability of being awarded disability insurance in the long run. I also find some indications of a shorter general duration restriction increasing labor supply for both age-groups. However, these findings are somewhat unreliable and should therefore be interpreted with caution. One should also keep in mind that the duration restriction was less enforced during the years being investigated in this article.