Av Åshild Male Kalstø

I NAVs bedriftsundersøkelse 2019 har vi sett nærmere på hvilke rekrutteringskanaler virksomhetene benyttet ved siste rekruttering. Vi ser blant annet på hvor mange stillinger som lyses ut offentlig som sier noe om hvor transparent det norske arbeidsmarkedet er. 62 prosent av virksomhetene i årets undersøkelse svarte at de lyste ut stillingen sin i en offentlig kanal. Dette er noe høyere enn vi har sett tidligere år.

Bruken av trykte medier er blitt mindre vanlig som rekrutteringskanal de siste årene, mens internett og sosiale medier brukes i større grad. Blant de største virksomhetene, med 50 ansatte eller mer, svarer et stort flertall av virksomhetene at de har benyttet en offentlig kanal ved siste rekruttering, unntaket er bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske. For små og mellomstore bedrifter ser vi derimot at rekrutteringspraksis varierer mellom de ulike næringene, hvor virksomhetene innen offentlig forvaltning og helse skiller seg ut ved en høy andel offentlig utlyste stillinger.

Virksomhetene i offentlig forvaltning, helse- og sosialtjenester samt innen undervisning bruker i størst grad offentlige rekrutteringskanaler, mens virksomhetene i blant annet jordbruk, skogbruk og fiske, deler av industrien og i bygg og anlegg i langt større grad bruker uformelle kanaler, som eget nettverk, i rekrutteringsprosessen.

Det er stort sett små forskjeller mellom fylkene når det gjelder virksomhetenes rekrutteringspraksis. Når vi kontrollerer for forskjell i næringssammensetning og størrelse på virksomhetene finner vi at virksomhetene i Agder, Vestfold og Telemark samt Øst-Viken i mindre grad lyser ut ledige stillinger offentlig. For de andre fylkene finner vi ingen signifikante forskjeller.