Områdeutvalet gjer brukarane høve til å delta i drøftingar og gje råd og innspel for å utvide sentralen sitt grunnlag for avgjersler. På den måten kan organisasjonane bidra til at NAV leverer stadig betre tenester til brukarar av tekniske hjelpemiddel.

Retningslinene for Områdeutvalet er basert på dei sentrale retningslinene for brukarmedverknad i NAV. Brukarmedverknad skal gje brukarrepresentantar høve til å vere blant premissleverandørane ved fastsetting av praksis på systemnivå. Områdeutvalet har ikkje avgjerdsrett.

Områdeutvalet skal:

 • Gje råd i spørsmål som gjeld hjelpemiddelsentralen sine vegval, satsingsområde, prioriteringar, verksemdsplanar og konkrete tiltak retta mot sentralen sitt tilbod til brukarane.
 • Fungere som erfaringsbank og ressursinstans når det gjeld opplevd service.
 • Fungere som rapportør av faktiske og særleg utilsikta verknadar av regelverk og rutinar.
 • Ta initiativ til samarbeids- og informasjonstiltak som brukarane ser behov for.
 • Vere kanal for gjensidig openheit og utveksling av informasjon som er viktig for brukarane.

Medlemmer i utvalet (2019-2021)

 • Albert Krüger (Pensjonistforbundet Hordaland)
 • Alise Hanssen (FFO/Revmatikerforbundet Hordaland)
 • Egil Hope (FFO/Foreningen for muskelsyke Hordaland og Sogn og Fjordane)
 • Erling Jacobsen (FFO/Bergen Døvesenter)
 • Evy Utne Knutsen (SAFO Sørvest/Norges forbund for utviklingshemmede)
 • Inge Fiskvik (FFO/Norges Blindeforbund Hordaland)
 • Ingeleiv Haugen (SAFO Sørvest/NHF Sørvest)
 • Ola Sætermo Grasdal (FFO/Hørselshemmedes Landsforbund Hordaland)
 • Silje-Iren Netteland Olsen (avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen)
 • Sekretær: Kjersti H Ørnhaug (NAV Hjelpemiddelsentral Vestland)

Møteplan 2021:

 • fredag 12. februar
 • fredag 4. juni
 • fredag 22. oktober

Under Relatert innhold finn du møtereferat og retningsliner.