Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutinar og annan praktisk informasjon.

Har du behov for hjelpemiddel?

Har du behov for hjelpemiddel tar du kontakt med kommunen der du bor, som hjelper deg med søknaden.

Hjelpemiddelansvarleg

Vi har kontaktpersonar, med eit særleg ansvar for hjelpemiddelområdet i si kommune. Vi kallar dei hjelpemiddelansvarlege. Dei gjev råd og rettleiing til spørsmål om framgangsmåten ved behov for hjelpemiddel. Du finn kontaktinformasjon om hjelpemiddelansvarleg i di kommune her.

Hjelpemiddel-lager i kommunen

Hjelpemidlet blir levert til kommunalt lager frå Hjelpemiddelsentralen. Har du ikkje lenger behov for hjelpemiddel du har utlånt, er kommunalt lager innleverings-stad også. Kontaktinformasjon til din kommune finn du her.

Hjelpemiddelteknikar i kommunen

Ved behov for reparasjon av hjelpemiddel skal brukar ta kontakt med kommunen. Du finn kontaktinformasjon for di kommune her.

Varmehjelpemidler

Hjelpemiddelbegrepet omfatter ikke klær. Likevel kan visse definerte varmehjelpemidler gis. Dette omfatter votter, hansker, sokker og såler.

Elektriske rullestolar - opplæring

Trygg ferdsel med elektrisk rullestol er knytt både til kognitive, motoriske og trafikale tilhøve. Her finn du meir informasjon om korleis ein sikrar trygg bruk av desse hjelpemidla.

Bestillingsordninga

Her finn du oppdaterte skjema og informasjon om bestillingsordninga.

Samhandlingsdokument med kommunane

Samarbeidet mellom kommunane i fylket og hjelpemiddelsentralen er styrt av ein rammeavtale. Avtalen er utdjupa i Samhandlingsdokumentet. Alle kommunane har signert rammeavtalen og samhandlingsdokumentet.

Lokale hjelpeskjema

Søknads- og hjelpeskjema for nasjonal bruk finn du under "person" og "hjelpemidler" på hovudsida på nav.no. Her får du meir informasjon om hjelpeskjema og sjekklister for område som ikkje er dekt av nasjonale hjelpeskjema.

Internt gjenbruk av hjelpemiddel i kommunen

NAV Hjelpemiddelsentral oppfordrer kommunene om å gjenbruke hjelpemidler internt i egen kommune, når dette er hensiktsmessig. Hjelpemiddelsentralen forutsetter at kommunen foretar en vurdering fra sak til sak om hjelpemidlet egner seg for internt gjenbruk. Når du skal gjenbruke hjelpemidler internt må du fylle ut søknadsskjema på en bestemt måte. Hvordan du skal fylle ut søknadsskjema og vurderinger du må foreta finn du her.

Smittefare på hjelpemidler- og brukere

Det er kommunehelsetjenesten sitt ansvar å merke og informere NAV Hjelpemiddelsentral (HMS) om hjelpemiddel som kan utgjøre en smittefare i forbindelse med retur og service. Slike hjelpemiddel må holdes fysisk adskilt fra andre hjelpemidler på kommunalt lagersted, slik at smitte ikke kan overføres til andre hjelpemidler som skal i retur.

Hastesaker

Ei hastesak er et tilfelle der en må omgå vanlig saksbehandlingsrutine for sikre særlig rask utlevering av hjelpemiddel.