Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva betyr opplysning, råd og veiledning?

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. I tillegg har NAV-kontoret en utvidet plikt til å gi deg opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi deg råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp. Hvis du ønsker det kan NAV for eksempel samarbeide med skole, oppfølgingstjeneste (OT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Hvem kan få opplysning, råd og veiledning?

Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.

NAV-kontoret kan også på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan opplysning, råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Taushetsplikt

Alle som jobber i NAV har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.