Særtilskudd

Ved spesielle utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller, kan forelderen med utgiftene søke om at den andre betaler sin del.

Hvis du søker om særtilskudd, søker du om at NAV skal fastsette et beløp fra den andre forelderen. Det er ikke økonomisk støtte fra NAV. Dere kan også gjøre opp dere imellom som en del av en privat avtale.

Nødvendige og rimelige engangsutgifter

Særtilskudd skal dekke ekstraordinære utgifter og kommer i tillegg til det ordinære barnebidraget. Det vil si nødvendige engangsutgifter som ikke hører inn under de utgiftene som blir dekket av det løpende barnebidraget. Det er forutsatt at utgiftene er tilpasset en nøktern standard.

Eksempler på dette er utgifter til tannregulering, briller og konfirmasjon. Etterfølgende nødvendige utgifter til vedlikehold, utskiftning og fornyelse blir likevel godtatt, for eksempel for briller.

Hvis begge foreldrene har holdt selskap for barnet i forbindelse med konfirmasjon, kan de hver for seg søke om særtilskudd fra den andre til dekning av utgiftene.

Det kan ikke gis særtilskudd for dekning av dyre utgifter til fritidsaktiviteter, herunder sportsutstyr eller musikkinstrumenter.

Hvordan søker du om særtilskudd?

Både den bidragspliktige og bidragsmottakeren kan søke om fastsettelse av særtilskudd. Den som søker om særtilskudd, må fylle ut blankett NAV 54‑00.05 (bidragsmottaker) og sende den til NAV sammen med kvitteringer på utgiftene.

Den andre forelderen fyller ut blanketten NAV 54‑00.08 (bidragspliktig). Begge foreldrene gir tilleggsopplysninger på blanketten NAV 54‑00.15.

Hvis den som skal pålegges særtilskudd ikke sender inn skjema eller tilleggsopplysninger, behandler NAV søknaden etter skjønn basert på opplysningene som er tilgjengelig.

Du kan både søke om å få fastsatt og innkrevd særtilskuddet. Du må i så fall krysse av for begge deler i søknadsblanketten.

Pass på at søknaden er fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon er vedlagt, da får dere raskere svar.

Søknad om særtilskudd er gebyrfri.

Du finner skjemaet under "Skjema og søknad".

Søknadsfrist

Søknaden må være satt fram innen ett år etter at utgiftene oppstod. Ved tannregulering kan utgiftene løpe over lang tid. I slike tilfeller vurderes hver regning opp mot ettårsfristen.

Minstebeløp

Det kan ikke innvilges særtilskudd dersom engangsutgiftene er lavere enn satsen for forhøyet bidragsforskudd.

Hvordan særtilskuddet beregnes

Utgiftene skal fordeles mellom foreldrene forholdsmessig ut fra hvor store inntekter de har. Dersom barnet har egen inntekt over 30 ganger forhøyet bidragsforskudd, tas det hensyn til den overskytende delen i beregningen. Den av foreldrene som ikke har betalt utgiftene, blir pålagt å betale sin andel i form av særtilskudd.

Den som skal betale særtilskudd, kan ikke bli pålagt dette dersom vedkommende på vedtakstidspunktet ikke har full bidragsevne til å betale vanlig barnebidrag.

Hvis barnet er fylt 18 år

Etter at barnet har fylt 18 år, kan særtilskudd bare pålegges dersom også vilkårene for å fastsette barnebidrag er oppfylt. Les mer om barnebidrag når barnet er over 18 år.