Bidrag til særlige utgifter

Ved spesielle utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller, kan den med utgiftene søke om at den andre betaler sin del.

Hvis du søker om bidrag til særlige utgifter (tidligere omtalt som særtilskudd), søker du om at NAV skal fastsette et beløp fra den andre forelderen. Et bidrag til særlige utgifter er ikke økonomisk støtte fra NAV.

Dere kan gjøre opp dere imellom som en del av en privat avtale.

Hvilke utgifter gir ekstra bidrag?

Et bidrag til særlige utgifter skal dekke utgifter og kommer i tillegg til det ordinære barnebidraget. Det vil si nødvendige engangsutgifter som ikke hører inn under de utgiftene som blir dekket av det ordinære barnebidraget.

Eksempler på særlige utgifter er utgifter til tannregulering, konfirmasjon eller briller og linser. Nødvendige utgifter knyttet til vedlikehold, utskiftning og fornyelse kan også fordeles via et bidrag til særlige utgifter, for eksempel for briller og linser.

Det er forutsatt at utgiftene er tilpasset en nøktern standard.

For eksempel ved konfirmasjon fremgår det av regelverket at en rimelig standard er et selskap på opptil 6000 kroner, klær opptil 3000 kroner, og rimelige utgifter til konfirmasjonsleir og transport.

Hvis begge foreldrene har holdt selskap for barnet i forbindelse med konfirmasjon, kan de hver for seg søke om bidrag fra den andre til dekning av utgiftene.

Bidrag kan ikke innvilges til andre spesielle utgifter, for eksempel utgifter til fritidsaktiviteter som sportsutstyr, musikkinstrumenter eller reiser.

Hvordan søker du?

Både den bidragspliktige og bidragsmottakeren kan søke om fastsettelse av bidrag til særlige utgifter.

Den som søker må fylle ut skjemaet som du finner under «Søknad og skjema», og sende det til NAV sammen med kopi av kvitteringer eller faktura på utgiftene.

Du kan både søke om å få fastsatt og innkrevd bidraget av NAV. Du må i så fall krysse av for begge deler i søknadsblanketten. Dersom søknaden er fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon er vedlagt får dere raskere svar.

Når NAV mottar en søknad bes den andre forelderen om å fylle ut blanketten «Svar på forhåndsvarsel i sak om barnebidrag».

Søknad om bidrag til særlige utgifter er gebyrfritt. Du finner skjemaene under «Skjema og søknad».

Søknadsfrist

Søknaden må være satt fram innen ett år etter at utgiftene oppstod. Utgiftene kan løpe over lang tid, og i slike tilfeller vurderes hver faktura eller kvittering opp mot ettårsfristen. For eksempel ved tannregulering bør du derfor sende inn hver faktura innen fristen på ett år.

Dersom du har søkt om bidrag til særlig utgift, men saken ikke er behandlet, kan du når som helst sende en ny faktura. Dersom du har fått svar på din nyeste søknad om særtilskudd må du sende en ny søknad sammen med din nye faktura.

Minstebeløp

Det kan ikke innvilges bidrag til særlige utgifter dersom utgiftene er lavere enn satsen for forhøyet bidragsforskudd. For barn under 11 år er satsen for forhøyet bidragsforskudd 1 600 kroner, og for barn over 11 år er satsen 2 000 kroner.

Hvordan bidrag til særlige utgifter beregnes

Utgiftene skal fordeles mellom foreldrene forholdsmessig ut fra hvor store inntekter de har. Dersom barnet har egen inntekt over 30 ganger forhøyet bidragsforskudd, tas det hensyn til den overskytende delen i beregningen.

Hvis barnet har egen inntekt av en viss størrelse, blir det tatt med i beregningen. Hvis inntekten er så stor at barnet anses å være selvforsørget, skal bidrag til særlige utgifter normalt ikke innvilges. Hvis barnet har en inntekt som overstiger 100 ganger forhøyet bidragsforskudd, skal bidrag til særlig utgift normalt ikke innvilges fordi barnet er å anse som selvforsørget. 

Den som skal betale bidraget til særlig utgift, kan ikke bli pålagt dette dersom vedkommende på vedtakstidspunktet ikke har full bidragsevne til å betale vanlig barnebidrag.

Hvis barnet er fylt 18 år

Etter at barnet har fylt 18 år, kan bidrag til særlige utgifter bare pålegges dersom også vilkårene for å fastsette barnebidrag er oppfylt.

Les mer om barnebidrag når barnet er over 18 år.