Les mer om Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor.

Når skal du sende inn skjemaet? 

Du skal sende inn skjemaet (NAV 62.00-16) til NAV etter at du har fått beskjed fra Statens pensjonskasse (SPK) om at de har fått pensjonsmelding om AFP fra din arbeidsgiver. NAV trenger opplysningene til å vurdere om du har rett til AFP, og til å beregne AFP. 

Du må sende inn nytt opplysningsskjema hvis noe av dette endrer seg før du begynner med AFP: 

  • Hvis du finner ut at du skal jobbe lenger eller slutte tidligere enn du har oppgitt på skjemaet
  • Hvis du inntekten du forventer å ha samtidig med AFP endrer seg 
  • Hvis stillingsprosenten rett før eller rett etter du tar ut AFP endrer seg

I slike tilfeller må også arbeidsgiveren din sende ny pensjonsmelding til SPK. 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, kan du ringe NAV på tlf. 55 55 33 34. 

1. Ditt navn og fødselsnummer 

Fyll ut hele navnet og fødselsnummeret (11 siffer). 

2. Fra hvilken måned skal du ta ut AFP? 

Fyll inn tidspunktet du og arbeidsgiveren din har avtalt at du skal ta ut AFP. 

Andre ytelser 

Noen pensjons- og trygdeytelser kan ikke kombineres med AFP fra Statens pensjonskasse. Du må bestemme deg for hvilke ytelser du vil motta før du kan få innvilget AFP. Les mer på nav.no/afpoffentlig om hva du må gjøre hvis du mottar eller har søkt om andre pensjons- og trygdeytelser. 

3. Inntekter 

«Brutto arbeidsinntekt» er det samme som pensjonsgivende inntekt. Dette er inntekt før skatt. Som pensjonsgivende inntekt regnes blant annet: 

lønn fra arbeidsforhold, også feriepenger og andre skattepliktige fordeler. (Har du inntekt fra flere arbeidsforhold skal du ta dette med). 

  • personinntekt fra egen næringsvirksomhet 
  • enkelte ytelser fra NAV (ikke uføretrygd eller andre pensjoner) 
  • royalties, styregodtgjørelse o.l. 
  • omsorgsstønad  

Opplysninger om inntekten din før uttak av AFP 

3.1. Brutto arbeidsinntekt i året før uttaket av AFP (januar-desember) 

Oppgi all brutto arbeidsinntekt i året før du begynner med AFP.  

Eksempel: Du starter uttak av AFP 1. april 2020. Da oppgir du inntekten du hadde i 2019. 

Hvis skatteoppgjøret for året før uttak av AFP allerede er fastsatt når du fyller ut dette skjemaet, kan du oppgi den pensjonsgivende inntekten som du finner på skatteoppgjøret. Pensjonsgivende inntekt står på den første siden, oppe til høyre. Hvis ikke skatteoppgjøret er ferdig, kan du ta utgangspunkt i årsoppgaver, lønnsslipper eller lignende. 

3.2.  Brutto arbeidsinntekt du vil ha i uttaksåret, fram til AFP tas ut (fra januar i uttaksåret fram til uttaksdatoen for AFP) 

I dette feltet skal du fylle ut brutto arbeidsinntekt fra 1. januar i uttaksåret frem til den siste dagen før datoen du starter med AFP. Hvis uttakstidspunktet er frem i tid, må du anslå hvor stor inntekt du kommer til å ha frem til og med dagen før uttaksdatoen.  

Hvis du skal ta ut AFP fra 1. januar, skal du oppgi inntekten for hele det foregående året. 

Feriepenger som du har opptjent i uttaksåret for AFP og som også utbetales i uttaksåret skal ikke være med her. Feriepenger som er tjent opp året før uttak, men som utbetales i året du tar ut AFP, skal heller ikke være med. 

Eksempel: Du starter uttak 1. april 2020. Da skal du oppgi all inntekt du vil motta for perioden 1. januar til og med 31. mars 2020.  

Opplysninger om inntekten din etter uttak av AFP 

3.3. Oppgi hvor stor brutto arbeidsinntekt du forventer å ha per måned ved siden av AFP. 

Oppgi hvor mye du regner med at du kommer til å tjene samtidig som du mottar AFP. Dette omtales ofte som “forventet inntekt”. Her skal du ikke bare oppgi inntekter fra hovedarbeidsgiveren din, men også andre arbeidsgivere og inntektskilder. Se beskrivelsen av «brutto arbeidsinntekt» ovenfor. Inntekter fra utlandet skal også oppgis her.  

Hvis du ikke kommer til å ha inntekt ved siden av AFP, skal du skrive “0” i dette feltet. 

4. Opphold utenfor Norge 

Har du bodd eller arbeidet utenfor Norge mellom den dagen du fylte 16 år og i dag? 

Hvis du aldri har bodd eller arbeidet utenfor Norge skal du svar "nei" her. 

Hvis ja, fyll ut opplysninger om opphold utenfor Norge 

Fyll ut alle perioder da du har bodd eller arbeidet utenfor Norge etter at du fylte 16 år og frem til i dag. 

Dersom du har bodd eller arbeidet i andre land kan du ha rett til ytelser fra disse landene. Ta kontakt med NAV på 55 55 33 34 hvis du har spørsmål om dette.  

Har du flyttet til Norge etter at du fylte 16 år, oppgi dato for første gang du innvandret til Norge (dd.mm.åå). 

Fyll ut dette feltet hvis du ikke bodde i Norge på 16-årsdagen. 

Kryss av hvis du har fått status som flyktning fra Utlendingsdirektoratet (UDI): 

Hvis du har fått vedtak om flyktningstatus fra UDI, må du også sende inn kopi av vedtaket fra UDI. Du kan sende dette sammen med AFP-opplysningsskjemaet (NAV 62-00.16), eller ettersende det hvis du ikke har det tilgjengelig når du fyller ut opplysningsskjemaet. 

5. Familieforhold 

For pensjonister som lever sammen med ektefelle/partner/samboer kan dette ha betydning for AFP.  

Sivilstand 

På dette spørsmålet skal du bare sette ett kryss. 

Nærmere forklaring om noen situasjoner: 

  • Hvis du aldri har vært gift, registrert partner, separert, skilt eller enke/enkemann, skal du sette «ugift». Dette gjelder også selv om du er samboer.  
  • Hvis du er separert, skilt eller enke/enkemann, men lever med en ny samboer, skal du krysse av på det som passer av «separert», «skilt», «enke/enkemann», og ikke på «ugift». 

Samboerskap

Er du samboer? 

I folketrygdloven er to ulike definisjoner av samboer og dette kan ha betydning for hvordan pensjonen din beregnes. 

Samboere som har eller har hatt felles barn eller som tidligere har vært gift med hverandre (se folketrygdlovens § 1-5) likestilles med ektefeller. Du regnes også som samboer hvis dere har bodd sammen mer enn 12 av de siste 18 månedene (folketrygdlovens § 3-2 femte ledd). 

Oppgi dato for når dere flyttet sammen (fyll inn dd.mm.åå) 

Fyll inn så nøyaktig som mulig. 

Hvis du er gift, registrert partner eller samboer: Bor dere sammen? 

Er du gift, samboer (§1-5) eller registrert partner må NAV vite om dere bor sammen, for å foreta riktig beregning av pensjonen.  

Hvis en eller begge har fast plass i sykehjem eller annen institusjon, skal du svare “nei” på dette spørsmålet.  

Opplysninger om ektefelle, partner, samboer  

Navn og fødselsnummer 

Fyll ut hele navnet og fødselsnummer eller D-nummer  

Ektefelle/partner/samboers inntekt 

Er inntekten per år over to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G)? 

NAV trenger å vite om din ektefelle/partner/samboers årlige inntekt er større eller mindre enn 2 ganger grunnbeløpet. Grunnbeløpet i folketrygden justeres hvert år. Her finner du størrelsen på dagens grunnbeløp.

På dette spørsmålet trenger vi å vite om flere typer inntekter enn de som regnes som «brutto arbeidsinntekt» lenger opp i skjemaet. På dette spørsmålet skal du ta med både arbeidsinntekt, kapitalinntekt og inntekt fra offentlige og private pensjonsordninger, pensjoner fra andre land, sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. 

Når vi vurderer inntekten til ektefelle/partner/samboer tar vi hensyn til inntekten i hele kalenderåret (fra januar til desember). Oppgir du at inntekten er under 2 G og det senere viser seg at den er over 2 G, vil du få etterbetalt det du har fått for lite. 

Hvis inntekten er under 2G, oppgi inntekten 

Dette feltet trenger du bare å fylle inn hvis ektefellen/partneren/samboeren din har en inntekt som er lavere enn 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Forsørgingstillegg  

Hvis ektefellen, partneren eller samboeren din er over 60 år og har inntekt under 1G, kan du søke om å få tillegg for å forsørge ektefelle/partner/samboer. Dette omtales ofte også som “ektefelletillegg”. 

6. Andre opplysninger 

Kontonummer 

NAV trenger kontonummeret ditt for å kunne utbetale AFP. Ønsker å få utbetalt AFP til en utenlandsk konto, må du gi beskjed til NAV om dette. På siden om endring av kontonummer finner du informasjon om hvordan du gjør dette. 

Du kan også lese mer om utbetaling av ytelser fra NAV til utlandet

Adresse

Her kan du fylle inn adresse hvis du vil at NAV skal kontakte deg på en annen adresse enn postadressen du har registrert i folkeregisteret. Hvis du ønsker at vi sender brev til postadressen som du er registrert med i folkeregisteret, trenger du ikke å fylle inn adresse her. 

Telefonnummer (privat) 

Hvis du vil at NAV skal kunne kontakte deg på telefon, kan du oppgi telefonnummeret ditt her. Det er frivillig om du vil oppgi telefonnummeret eller ikke.   

Du finner en oversikt hvilke personopplysninger NAV har registrert på deg på våre innloggende tjenester på nav.no (Ditt NAV). Du finner også informasjon om hvilke opplysninger og hvordan du kan selv endre/oppdatere opplysningene selv.