Veiledning til opplysningsskjema for avtalefestet pensjon (AFP) fra Statens pensjonskasse

  • «lønn fra arbeidsforhold» også feriepenger og andre skattepliktige fordeler. (Har du inntekt fra flere arbeidsforhold skal du også ta dette med). 
  • personinntekt fra egen næringsvirksomhet 
  • enkelte ytelser fra NAV, for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger. (Ikke uføretrygd eller andre pensjoner) 
  • royalties, styregodtgjørelse og lignende
  • omsorgsstønad  
  • Hvis du aldri har vært gift, registrert partner, separert, skilt eller enke/enkemann, skal du sette «ugift». Dette gjelder også selv om du er samboer.  
  • Hvis du er separert, skilt eller enke/enkemann, men lever med en ny samboer, skal du krysse av på det som passer av «separert», «skilt», «enke/enkemann», og ikke på «ugift». 
  • du endrer hvilken måned du skal ta ut AFP
  • stillingsprosenten du skal ha endrer seg fra uttaksdatoen