Les mer om Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor.

Når skal du sende inn skjemaet? 

Du skal sende inn skjemaet (NAV 62.00-16) til NAV etter at du har fått beskjed fra Statens pensjonskasse (SPK) om at de har fått pensjonsmelding om AFP fra din arbeidsgiver. NAV trenger opplysningene til å vurdere om du har rett til AFP, og til å beregne AFP. 

1. Ditt navn og fødselsnummer 

Fyll ut hele navnet og fødselsnummeret (11 siffer). 

2. Fra hvilken måned skal du ta ut AFP? 

Fyll inn tidspunktet du og arbeidsgiveren din har avtalt at du skal ta ut AFP. 

Andre ytelser 

Du kan ikke få AFP fra SPK i kombinasjon med alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Du må bestemme deg for hvilke ytelser du vil motta før du kan få innvilget AFP.

Du kan ikke motta AFP fra SPK hvis du mottar eller har mottatt AFP fra privat sektor.

Har du rett til graderte sykepenger, vil du få innvilget AFP som er redusert på grunnlag av sykepengene. Får du utbetalt fulle sykepenger, vil du måtte vente med å ta ut AFP til sykepengerettighetene har gått ut. Dette bør du ta opp med Statens pensjonskasse.

Inntekter 

«Brutto arbeidsinntekt» er det samme som pensjonsgivende inntekt. Dette er inntekt før skatt. Som pensjonsgivende inntekt regnes blant annet: 

  • «lønn fra arbeidsforhold» også feriepenger og andre skattepliktige fordeler. (Har du inntekt fra flere arbeidsforhold skal du også ta dette med). 
  • personinntekt fra egen næringsvirksomhet 
  • enkelte ytelser fra NAV, for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger. (Ikke uføretrygd eller andre pensjoner) 
  • royalties, styregodtgjørelse og lignende
  • omsorgsstønad  

Opplysninger om inntekten din før uttak av AFP 

3.1. Brutto arbeidsinntekt i året før uttaket av AFP (januar-desember) 

Oppgi all brutto arbeidsinntekt i året før du begynner med AFP.  

Eksempel: Du starter uttak av AFP 1. april 2020. Da oppgir du inntekten du hadde i 2019. 

Hvis skatteoppgjøret for året før uttak av AFP allerede er fastsatt når du fyller ut dette skjemaet, kan du oppgi den pensjonsgivende inntekten som du finner på skatteoppgjøret. Hvis ikke skatteoppgjøret er ferdig, kan du ta utgangspunkt i årsoppgaver, lønnsslipper eller lignende. 

3.2.  Brutto arbeidsinntekt du vil ha i uttaksåret, fram til AFP tas ut (fra januar i uttaksåret fram til uttaksdatoen for AFP) 

I dette feltet skal du fylle ut brutto arbeidsinntekt fra 1. januar i uttaksåret frem til den siste dagen før datoen du starter med AFP. Hvis uttakstidspunktet er frem i tid, må du anslå hvor stor inntekt du kommer til å ha frem til og med dagen før uttaksdatoen.  

NAV bruker dette beløpet til å vurdere om du har en inntekt på uttakstidspunktet som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Beløpet trenger derfor ikke være veldig nøyaktig, med mindre årsinntekten din tilsvarer omtrent grunnbeløpet.

Eksempel: Du starter uttak 1. april 2020. Da skal du oppgi all inntekt du vil motta for perioden 1. januar til og med 31. mars 2020.

Hvis du skal ta ut AFP fra 1. januar, skal du oppgi inntekten din for hele det foregående året. 

Opplysninger om inntekten din etter uttak av AFP 

3.3. Oppgi hvor stor brutto arbeidsinntekt du forventer å ha per måned ved siden av AFP. 

Oppgi hvor mye du regner med at du kommer til å tjene samtidig som du mottar AFP. Dette omtales ofte som “forventet inntekt”. Her skal du ikke bare oppgi inntekter fra hovedarbeidsgiveren din, men også andre arbeidsgivere og inntektskilder. Se beskrivelsen av «brutto arbeidsinntekt» ovenfor. Inntekter fra utlandet skal også oppgis her.  

Hvis du ikke kommer til å ha inntekt ved siden av AFP, skal du skrive “0” i dette feltet. 

Opphold utenfor Norge 

Har du bodd eller arbeidet utenfor Norge mellom den dagen du fylte 16 år og i dag? 

Hvis du aldri har bodd eller arbeidet utenfor Norge skal du svare "nei" her. 

Hvis ja, fyll ut opplysninger om opphold utenfor Norge 

Fyll ut alle perioder da du har bodd eller arbeidet utenfor Norge etter at du fylte 16 år og frem til i dag. 

Dersom du har bodd eller arbeidet i andre land kan du ha rett til ytelser fra disse landene. Ta kontakt med NAV på 55 55 33 34 hvis du har spørsmål om dette.  

Har du flyttet til Norge etter at du fylte 16 år, oppgi dato for første gang du innvandret til Norge (dd.mm.åå). 

Fyll ut dette feltet hvis du ikke bodde i Norge på 16-årsdagen. 

Kryss av hvis du har fått status som flyktning fra Utlendingsdirektoratet (UDI): 

Hvis du har fått vedtak om flyktningstatus fra UDI, må du også sende inn kopi av vedtaket fra UDI. Du kan sende dette sammen med AFP-opplysningsskjemaet (NAV 62-00.16), eller ettersende det hvis du ikke har det tilgjengelig når du fyller ut opplysningsskjemaet. 

Familieforhold 

For pensjonister som lever sammen med ektefelle/partner/samboer kan dette ha betydning for AFP.  For enslige er full grunnpensjon lik grunnbeløpet (G) i folketrygden. For personer som lever sammen med ektefelle, partner eller samboer, avhenger størrelsen på grunnpensjonen av hans eller hennes inntekter.

Sivilstand 

På dette spørsmålet skal du bare sette ett kryss. 

Nærmere forklaring om noen situasjoner: 

  • Hvis du aldri har vært gift, registrert partner, separert, skilt eller enke/enkemann, skal du sette «ugift». Dette gjelder også selv om du er samboer.  
  • Hvis du er separert, skilt eller enke/enkemann, men lever med en ny samboer, skal du krysse av på det som passer av «separert», «skilt», «enke/enkemann», og ikke på «ugift». 

Samboerskap

Er du samboer? 

I folketrygdloven er det to ulike definisjoner av samboer og dette kan ha betydning for hvordan pensjonen din beregnes. 

Samboere som har eller har hatt felles barn eller som tidligere har vært gift med hverandre (se folketrygdlovens § 1-5) likestilles med ektefeller. Du regnes også som samboer hvis dere har bodd sammen mer enn 12 av de siste 18 månedene (folketrygdlovens § 3-2 femte ledd). 

Oppgi dato for når dere flyttet sammen (fyll inn dd.mm.åå) 

Fyll inn så nøyaktig som mulig. 

Hvis du er gift, registrert partner eller samboer: Bor dere sammen? 

Er du gift, samboer (§1-5) eller registrert partner må NAV vite om dere bor sammen, for å foreta riktig beregning av pensjonen.  

Hvis en eller begge har fast plass i sykehjem eller annen institusjon, skal du svare “nei” på dette spørsmålet.  

Opplysninger om ektefelle, partner, samboer  

Navn og fødselsnummer 

Fyll ut hele navnet og fødselsnummer eller D-nummer.  

Ektefelle/partner/samboers inntekt 

Er inntekten per år over 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2 G)? 

Her skal du ta med arbeids-, kapital-, pensjons- og andre inntekter. Du skal ta med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og pensjon utenom folketrygden. Du skal ikke ta med pensjon eller uføretrygd fra folketrygden. 

Når vi vurderer inntekten til ektefellen/partneren/samboeren din tar vi hensyn til inntekten i hele kalenderåret (fra januar til desember). Oppgir du at ektefellen har lavere inntekt enn det som er tilfelle, vil du kunne få utbetalt for mye AFP. 

Hvis inntekten er under 2 G, oppgi inntekten 

Dette feltet trenger du bare å fylle inn hvis ektefellen/partneren/samboeren din har en inntekt som er lavere enn 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Les mer om grunnbeløpet i folketrygden

Forsørgingstillegg  

Hvis ektefellen, partneren eller samboeren din er over 60 år og har inntekt under 1 G, kan du søke om å få tillegg for å forsørge ektefellen/partneren/samboeren din. Dette omtales ofte også som “ektefelletillegg”. 

Andre opplysninger 

Kontonummer 

NAV trenger kontonummeret ditt for å kunne utbetale AFP. Ønsker du å få utbetalt AFP til en utenlandsk konto, må du gi beskjed til NAV om dette. På siden om endring av kontonummer finner du informasjon om hvordan du gjør dette. 

Du kan også lese mer om utbetaling av ytelser fra NAV til utlandet

Adresse

Her kan du fylle inn adresse hvis du vil at NAV skal kontakte deg på en annen adresse enn postadressen du har registrert i folkeregisteret. Hvis du ønsker at vi sender brev til postadressen som du er registrert med i folkeregisteret, trenger du ikke å fylle inn adresse her. 

Telefonnummer (privat) 

Hvis du vil at NAV skal kunne kontakte deg på telefon, kan du oppgi telefonnummeret ditt her. Det er frivillig om du vil oppgi telefonnummeret eller ikke.  

Du finner en oversikt over hvilke personopplysninger NAV har registrert på deg på Ditt NAV. Her kan du også endre noen av personopplysningene selv.

Har du korrigeringer til tidligere innsendt skjema?

Du må sende inn nytt opplysningskjema hvis:

  • du endrer hvilken måned du skal ta ut AFP
  • stillingsprosenten du skal ha endrer seg fra uttaksdatoen

I slike tilfeller må også arbeidsgiveren din sende ny pensjonsmelding til Statens pensjonskasse (SPK). 

Kontakt NAV

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, kan du ringe oss på telefon 55 55 33 34 og velge «pensjon».