Levealdersjustering og fleksibelt uttak av AFP i privat sektor

Ny AFP i privat sektor ble innført 1. januar 2011 og gjelder for personer født i 1944 eller senere som begynner å ta ut AFP i privat sektor i 2011 eller senere. Ny AFP er utformet som et tillegg til alderspensjonen, og AFP justeres etter forventet gjenstående levealder på uttakstidspunktet.

Hensikten med levealdersjustering er å sikre at pensjonssystemet er bærekraftig selv om forventet levealder i befolkningen øker. Levealdersjusteringen gjør at det lønner seg å stå lenger i arbeid og vente med å ta ut pensjon. Justeringen er begrenset til uttaksaldre mellom 62 og 70 år. Det vil si at levealdersjusteringen i seg selv ikke gir ytterligere økning i de månedlige pensjonsutbetalingene hvis du tar ut pensjon senere enn når du fyller 70 år.

Justeringen av den livsvarige delen av AFP-ytelsen skjer gjennom forholdstall, som er tallstørrelser som også inngår ved levealdersjusteringen av alderspensjon fra folketrygden. Se egen sak om forholdstall.

Årskullene 1944-1962 får i tillegg et kompensasjonstillegg til ny AFP. Dette tillegget skal kompensere for at disse årskullene har begrensede muligheter til å motvirke levealdersjusteringen. Kompensasjonstillegget er beregnet ut fra et referansebeløp fastsatt i AFP-tilskottsloven, som divideres med et eget forholdstall for kompensasjonstillegget. Dette forholdstallet er normert til 1 ved uttaksalder 62 år, og uttrykker i hovedsak hvor mye forventet gjenstående levealder på uttakstidspunktet avviker i forhold til forventet gjenstående levealder ved 62 år. Årlig kompensasjonstillegg blir dermed høyere jo lenger uttaket av pensjon utsettes.

Ved uttak av ny AFP i privat sektor før fylte 67 år utmåles AFP med et årlig kronetillegg på 19 200 kroner som faller bort ved fylte 67 år. Til gjengjeld vil den livsvarige delen av AFP-ytelsen reduseres med et justeringsbeløp. Justeringsbeløpet er beregnet slik at forventet samlet reduksjon i den livsvarige delen av AFP-ytelsen over livsløpet tilsvarer forventet utbetaling av kronetillegg. Justeringsbeløpene uttrykker årlig reduksjon i livsvarig AFP-ytelse i kroner, og er fastsatt for uttaksaldre mellom 62 og 67 år.

Fastsetting av forholdstall for kompensasjonstillegget og justeringsbeløp

Forholdstall for kompensasjonstillegget og justeringsbeløp blir endelig fastsatt innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år.

NAV utarbeider også prognoser for fremtidige forholdstall for kompensasjonstillegget og justeringsbeløp, basert på mellomalternativet i SSBs befolkningsfremskrivninger. Disse blir utarbeidet for å gi en indikasjon om hva pensjonen kan bli for de årskullene der endelige tall ennå ikke er fastsatt.

  • Du kan lese mer om regelverket for fastsetting av forholdstall for kompensasjonstillegget og justeringsbeløp i AFP-tilskottsloven

Se mer om