Slik søker du om pensjon fra Canada

Dersom du har rett til pensjon fra Canada og ønsker å søke pensjon, må du fylle ut søknadsblankettene som du finner på nettsidene til de canadiske myndighetene.

Hvordan søker du om canadisk pensjon?

Se oversikt over søknadsblanketter, fremgangsmåte og kontaktinformasjon til norske og canadiske myndigheter i veiledningen under.

Du må gå inn på nettsidene til www.servicecanada.gc.ca for å finne blankettene som du skal fylle ut og sende inn.

Søknadsblankettene

Det er du som søker som skal fylle ut blankettene. De canadiske søknadsblankettene foreligger i engelsk og fransk versjon. Blankettene har veiledning til utfylling som du finner på nettsidene til www.servicecanada.gc.ca

Du må legge ved de dokumentene og attestene som det blir bedt om i blankettene. Blankettene må fylles ut og signeres av søkeren.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i Canada, kan du ta kontakt med Service Canada via nettsidene deres eller på annen måte.

Hvis du skal søke om alderspensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle eller barn, eller uførepensjon (uføretrygd) fra Canada, fyller du ut:

  • Application for Canadian Old Age, Retirement and Survivors benefits under the Agreement on Social Security between Canada and the Kingdom of Norway.

Blanketten skal også brukes ved søknad om Canadian Retirement (alderspensjon) fra Canada Pension Plan, som er basert på arbeidsperioder. Hvis arbeidsperiodene har vært i Quebec, kan det søkes om retirement pension fra Quebec Pension Plan.

Hvor sender du søknaden?

  • For alderspensjon og gjenlevendepensjon/barnepensjon sender du søknadsblankettene til NAV Familie- og pensjonsytelser, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.
  • For uførepensjon/uføretrygd sender du søknadsblankettene til NAV Arbeid og ytelser,  postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo

NAV vil videresende søknaden til Canada.

Har du spørsmål til saksbehandlingen i Norge?

For alderspensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle og barn kontakt NAV kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34 eller per post til NAV Familie- og pensjonsytelser, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.

  • For uførepensjon / uføretrygd kontakt NAV Arbeid og ytelser,  postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo

Norsk pensjon

Dersom du også ønsker å søke om norsk pensjon eller uføretrygd, ta kontakt med NAV. Du finner søknadsskjema på nav.no. Dersom du allerede har søkt om en norsk pensjon eller uføretrygd, eller mottar norsk pensjon/uføretrygd kan du ta kontakt med NAV pr telefon eller med den enheten som behandler eller har behandlet den norske søknaden.

Hvis du ikke har rett til norsk pensjon etter norske regler, kan du kanskje likevel ha rett til pensjon/uføretrygd etter trygdeavtalen. Dette gjelder hvis du har vært bosatt eller arbeidet i Canada, eller er gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner eller barn av en person som har vært bosatt eller arbeidet i Canada.