Pensjonsopptjening for deg som er født mellom 1954-1962

 • De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir.
 • Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Du må ha hatt inntekt over folketrygdens grunnbeløp (G) i et kalenderår for å få pensjonspoeng. Du får ikke pensjonsopptjening før år 1967.
 • Årlig inntekt blir medregnet fra 1. januar året etter at fastsetting er ferdig. Det betyr for eksempel at inntekten for 2020 først blir medregnet i pensjonen fra 1. januar 2022.
 • Ett år med pensjonspoeng gir ett helt år med trygdetid.
 • Er du født i 1943 eller senere, kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fra fylte 17 år og fram til du fyller 75 år.
 • Dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgsstønad blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
 • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.
 • Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. For å få full grunnpensjon må du ha minst 40 års trygdetid (som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge).
 • Tilleggspensjonen er først og fremst tjent opp gjennom den pensjonsgivende inntekten du har hatt og pensjonspoengene dine. Du må ha minst tre år med pensjonspoeng for å ha rett til tilleggspensjon.
 • For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Du tjener opp til pensjon fra første krone.
 • Du kan også få opptjening til pensjonsbeholdningen basert på førstegangstjeneste som ble påbegynt tidligst i 2010.
 • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.
 • Du kan få pensjonsopptjening fram til og med året du fyller 75 år. Hvis du fylte 13 år i 2010 eller senere kan du få opptjening fra det året du fylte/fyller 13 år. Var du 17 år eller eldre i 2010 kan du få opptjening fra det året du fylte 17 år.
 • Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
 • For perioder med uføretrygd blir 18,1 prosent av en antatt inntekt lagt til pensjonsbeholdningen din.  
 • For perioder med dagpenger blir 18,1 prosent av en inntekt som er lagt til grunn for fastsettelse av dagpenger lagt til pensjonsbeholdningen din.