Hvordan påvirkes du av det nye regelverket

Det nye regelverket vil bli gradvis innfaset med en tiendedel for vært årskull fram til reglene er helt innført. Det betyr at om du er født i 1954, vil én tidel av pensjonen din bli beregnet etter nye regler og ni tideler etter gamle regler. Er du født året etter, vil du få to tideler av pensjonen beregnet etter nye regler, og åtte tideler etter gamle regler, og så videre.

Først vil pensjonen din bli beregnet som om du skulle hatt hele pensjonen etter gammelt regelverk. Så vil pensjonen bli beregnet som om du skulle hatt hele pensjonen etter nytt regelverk. Deretter fordeler vi hvor mye du skal ha fra hvert av regelverkene. Dette er avhengig av hvilket årskull du er. Pensjonen vil bli utbetalt som et samlet beløp.

Alderspensjon etter gamle regler

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt og botid.

Opptjening basert på pensjonsgivende inntekt:

 • De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir.
 • Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Du må ha hatt inntekt over folketrygdens grunnbeløp (G) i et kalenderår for å få pensjonspoeng. Du får ikke pensjonsopptjening før år 1967.
 • Årlig inntekt blir medregnet fra 1. januar året etter at fastsetting er ferdig. Det betyr for eksempel at inntekten for 2020 først blir medregnet i pensjonen fra 1. januar 2022.
 • Ett år med pensjonspoeng gir ett helt år med trygdetid.
 • Er du født i 1943 eller senere, kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fra fylte 17 år og fram til du fyller 75 år.
 • Dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgsstønad blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
 • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.

Du kan også tjene opp pensjonsrettigheter basert på perioder du har bodd i Norge. Dette kalles trygdetid. Trygdetid gis fra det året du fylte 16 til og med det året du fylte 66.

Hel alderspensjon krever 40 års opptjening. Har du kortere opptjening, blir alderspensjonen din forholdsmessig redusert.

Hvordan er alderspensjonen din satt sammen?

Pensjon etter det gamle regelverket er satt sammen av grunnpensjon og tilleggspensjon.

 • Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. For å få full grunnpensjon må du ha minst 40 års trygdetid (som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge).
 • Tilleggspensjonen er først og fremst tjent opp gjennom den pensjonsgivende inntekten du har hatt og pensjonspoengene dine. Du må ha minst tre år med pensjonspoeng for å ha rett til tilleggspensjon.

Har du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon, vil pensjonen din også bestå av et pensjonstillegg eller særtillegg. Dette skal sikre at du får en pensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå.

Alderspensjon etter nye regler

Opptjeningen etter det nye regelverket baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt. Samtidig kan du også få pensjonsopptjening på grunnlag av andre ytelser fra NAV, for førstegangstjeneste og for omsorgsarbeid:

 • For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Du tjener opp til pensjon fra første krone.
 • Du kan også få opptjening til pensjonsbeholdningen basert på førstegangstjeneste som ble påbegynt tidligst i 2010.
 • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.
 • Du kan få pensjonsopptjening fram til og med året du fyller 75 år. Hvis du fylte 13 år i 2010 eller senere kan du få opptjening fra det året du fylte/fyller 13 år. Var du 17 år eller eldre i 2010 kan du få opptjening fra det året du fylte 17 år.
 • Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
 • For perioder med uføretrygd blir 18,1 prosent av en antatt inntekt lagt til pensjonsbeholdningen din.  
 • For perioder med dagpenger blir 18,1 prosent av en inntekt som er lagt til grunn for fastsettelse av dagpenger lagt til pensjonsbeholdningen din.

Du kan maksimalt få en årlig pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 7,1 ganger grunnbeløpet (G), selv om du har opptjent pensjon på flere grunnlag.

Du kan også tjene opp pensjonsrettigheter basert på perioder du har bodd i Norge. Dette kalles trygdetid. Trygdetid gis for perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge fra det året du fylte 16 til og med det året du fyller 66.

Har du bodd eller arbeidet i utlandet kan du ha rett til pensjon fra et annet land.

Hvordan er alderspensjonen bygd opp?

Alderspensjonen fra folketrygden består av inntektspensjon og garantipensjon. Størrelsen på inntektspensjonen din er avhengig av hvor stor pensjonsbeholdning du har tjent opp.

Har du hatt lav eller ingen opptjening, vil du få en garantipensjon. Dette skal sikre at du får en pensjon som minst tilsvarer et garantipensjonsnivå. Full garantipensjon krever 40 års trygdetid. Har du kortere trygdetid, blir garantipensjonen forholdsmessig redusert.

Sjekk din opptjening i Din pensjon

Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon og søke om pensjon elektronisk.