Endring av sivilstand

Sivilstanden din har betydning for beregning av hva du får i pensjon. Blir sivilstanden din endret, ved at du eksempelvis blir samboer, gifter deg eller blir skilt, må du melde fra til NAV. Dette fordi den andre partens pensjon eller inntekt kan ha betydning for beregningen av pensjonen din.

Endring i ektefelles inntekt

Inntekten til ektefellen, partneren eller samboeren din kan ha betydning for beregning av pensjonen.  Det er derfor viktig at du melder fra hvis ektefellen får en inntekt over to ganger grunnbeløpet og inntekten tidligere har vært under dette. Du må også melde fra dersom inntekten faller bort eller blir lavere enn 2 ganger grunnbeløpet.

Forsørger du ektefelle eller barn

Forsørgingstillegg omfatter barnetillegg og ektefelletillegg. Tilleggene er behovsprøvd. Det er derfor viktig å gi beskjed om inntektsendringer, både for deg som mottar alderspensjon og for den du forsørger. Som inntekt regnes blant annet, arbeidsinntekt, pensjoner eller andre ytelser fra NAV og pensjoner eller ander ytelser fra andre pensjonsordninger.

Mottar du barnetillegg og bor sammen med den andre forelderen, må du også melde fra om endringer i den andre forelderens inntekt.

Flytting til utlandet

Du må gi beskjed til NAV dersom du flytter til utlandet. Det er også viktig at du orienterer deg om rettighetene dine før du flytter og hva som kan begrense retten til å ta med pensjon ut av Norge.

Opphold i institusjon

Opphold i helseinstitusjon under statlig ansvar, kan påvirke utbetalingen av pensjonen din. Alderspensjonen blir redusert fra og med den fjerde måneden etter du blir innlagt. Dette gjelder for eksempel ved opphold i psykiatriske institusjoner. Forsørger du ektefelle eller barn, blir ikke alderspensjonen din redusert.Du beholder hele pensjonsutbetalingen din dersom du er innlagt på sykehus.

Er du innlagt på kommunale alders- og sykehjem blir ikke pensjonen redusert, men du betaler et vederlagstrekk til kommunen. Kommunen kan be NAV trekke dette fra pensjonen din.

Opphold i fengsel

Hvis du sitter i fengsel, får du alderspensjon i innsettelsesmåneden og måneden etter. Deretter vil utbetalingen av pensjonen bli stanset. Forsørger du barn vil du likevel få utbetalt 50 prosent av alderspensjonen.