Trygdeavgift

Dersom du er medlem eller har rettigheter i folketrygden må du betale trygdeavgift.

Fastsettelse og innkreving av trygdeavgift

Når du skatter til Norge er det som hovedregel Skatteetaten som trekker trygdeavgiften fra lønnen eller pensjonen din gjennom skattetrekket. Trygdeavgift blir beregnet av personinntekt og avgiftssatsene for pliktig medlemskap for året 2021 finner du i tabellen under.

 
Type inntekt Avgiftssats
Personinntekt 8,2 %
Personinntekt av næringsinntekt 11,4 %
Pensjon 5,1 %

Avgiftsgrunnlaget fastsettes av skattemyndighetene, og det går fram av det årlige skatteoppgjøret hvor mye du har betalt i trygdeavgift. Dersom du ikke skatter til Norge, men likevel er medlem eller har rettigheter i folketrygden, er det NAV som fastsetter og innkrever trygdeavgift.

Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap

Avgiftssatsene for frivillig medlemskap varierer ut fra om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift i Norge og om man er medlem i både helse- og pensjonsdelen, eller kun en av delene.

 
  Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift Arbeidsgiver plikter ikke å betale arbeidsgiveravgift
Helsedelen 6,8 % 9,1 %
Helsedelen med rett til sykepenger 6,8 % 13,8 %
Pensjonsdelen 22,4 % 29,3 %

Dersom man velger både helse- og pensjonsdelen, legges satsene sammen. 

Avgiftssatsene for pensjonister

Pensjonister og uføretrygdede bosatt utenfor EØS:

 
Skatteforhold Avgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene 2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge 9,1 %
Ved kildeskatt til Norge 7,4 %

Pensjonister og uføretrygdede som ikke er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, kan bare være medlem i helsedelen.  

Pensjonister bosatt innenfor EØS:

 
Skatteforhold Avgiftssats
Ved ordinær skatteplikt til Norge Ingen avgift til NAV Medlemskap og avgift
Ved opphør av ordinær skatteplikt til Norge 5,1 %
Ved kildeskatt til Norge 5,1 %

Uføretrygdede bosatt innenfor EØS

Skatteforhold Avgiftssats
Ved ordinær skatteplikt til Norge Ingen avgift til NAV Medlemskap og avgift
Ved opphør av ordinær skatteplikt til Norge 8,2 %
Ved kildeskatt til Norge 8,2 %

Pensjonister og uføretrygdede bosatt i EØS-området har rett til helsetjenester i bostedslandet. I alle land utenom Norden dokumenteres dette ved E121/S1 utstedt av HELFO.