Nordisk konvensjon

En ny nordisk konvensjon om trygd ble undertegnet 12. juni 2012. Konvensjonen med tilhørende administrasjonsavtale trådte i kraft fra 1. mai 2014.

Den nye konvensjonen er først og fremst en tilpasning til EU-forordning 883/2004 og 987/2009. Hensikten med konvensjonen er å oppnå en lik trygdekoordinering i nordiske saker, og den gjelder også for statsborgere fra land utenfor EØS (tredjelandsborgere), som er bosatt i Norden.

De nordiske trygde/arbeidsmarkedsmyndighetene har felles rutiner for samarbeidet mellom landene om arbeidsrettet oppfølging.

Les mer om samarbeidsrutiner mellom

Personer som bor i et annet nordisk land enn Norge og mottar sykepenger/arbeidsavklaringspenger fra Norge

Personer som er bosatt i andre nordiske land og opparbeider seg rett til sykepenger og/eller arbeidsavklaringspenger gjennom arbeid i Norge, får utbetalt sin ytelse fra NAV Arbeid og ytelser hvis de oppholder seg i bostedslandet for behandling eller arbeidsrettet oppfølging.

NAV Oppfølging utland ved NAV Nordre Aker følger opp aktivitetskravet for rett til ytelser fra Norge overfor myndighetene i deres respektive bostedsland i henhold til avtalene.