Ektefellebidrag

Hvis et ektepar flytter fra hverandre, blir separert eller skilt, kan den ene parten i enkelte tilfeller kreve underholdsbidrag fra den andre. For eksempel hvis hans/hennes mulighet til å forsørge seg selv er svekket som en følge av ekteskapet eller omsorg for barna.

Ektefellebidrag kan fastsettes i privat avtale mellom partene, i rettsforlik eller ved dom. Hvis begge ektefellene samtykker, kan ektefellebidrag i visse tilfeller fastsettes administrativt av NAV.

Når kan ektefellebidrag fastsettes?

Ektefellenes gjensidige forsørgerplikt opphører når samlivet opphører, og det skal mye til for at vilkårene for å fastsette ektefellebidrag er oppfylt. Hvis en av ektefellene ikke har vært i inntektsgivende arbeid i løpet av samlivet, forventes det at han/hun utnytter sin arbeidsevne ved et samlivsbrudd. Hvis en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold har blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag. For øvrig kan det pålegges ektefellebidrag bare dersom særlige grunner taler for det.

Det er ikke et vilkår for å fastsette ektefellebidrag at partene er formelt separert eller skilt. Hvis de øvrige vilkårene er oppfylt, er det tilstrekkelig at det har funnet sted et faktisk samlivsbrudd.

Når kan NAV behandle en søknad om ektefellebidrag?

For at NAV skal kunne behandle søknad om ektefellebidrag, må begge parter samtykke. Hvis NAV mottar en søknad fra den ene parten, vil den andre parten informeres om søknaden og bli forespurt om han/hun samtykker i at NAV behandler søknaden. Hvis den andre parten ikke samtykker, vil NAV avvise søknaden.

Hvordan beregnes ektefellebidraget?

Bidraget skal skjønnsfastsettes ut fra den bidragsberettigedes behov for bidrag og den bidragspliktiges betalingsevne.

Hvor lenge skal ektefellebidrag betales?

Bidrag skal som hovedregel fastsettes for en midlertidig periode på opptil tre år. Foreligger det særlige grunner eller ekteskapet har vært langvarig, kan bidraget fastsettes for lengre tid eller uten tidsbegrensning. Hvis den bidragsberettigede inngår nytt ekteskap, faller retten til bidrag bort.

Kan NAV endre et fastsatt ektefellebidrag?

Hvis NAV har fastsatt bidraget administrativt, kan det endres eller opphøres hvis en av partene krever det. Bidraget kan bare endres eller opphøres hvis det er særlige grunner til det. For eksempel at forholdene har endret seg eller det er kommet inn nye opplysninger. Hvis begge parter er enige om det, kan saken i stedet bringes inn for domstolen. Er spørsmålet tidligere avgjort av domstolen, skal endringskravet også behandles av domstolen, med mindre begge parter samtykker i at NAV behandler saken. 

Skal det betales skatt av ektefellebidrag?

Fra inntektsåret 2020 skal ikke den som mottar ektefellebidrag betale skatt av dette bidraget. Fradragsretten for den som har betalt ektefellebidrag er også fjernet.

Hvordan betales ektefellebidrag?

Med enkelte unntak kan bidraget betales direkte mellom partene, men NAV kan være behjelpelig med innkrevingen. Krav om innkreving av ektefellebidrag via NAV kan gjøres når som helst. Ektefellebidraget kreves i så fall inn og utbetales av NAV Innkreving. Hvis du har spørsmål om betaling av ektefellebidrag, må du kontakte NAV Innkreving.

Kan NAV innkreve ektefellebidrag fastsatt i utlandet?

Hvis ektefellebidrag er fastsatt i USA, i et av de andre nordiske landene eller i et land som er medlem av en av Haag-konvensjonene, vil det fastsatte bidraget vanligvis kunne innkreves i Norge. Hvis du har spørsmål om anerkjennelse av en utenlandsk avgjørelse om ektefellebidrag, må du kontakte NAV.