Utfylling av meldekort for enkelte grupper

Enkelte arbeidssituasjoner gjør at noen må fylle ut meldekortet på en spesiell måte. Her finner du er oversikt over hva som skal føres på meldekortet i ulike situasjoner.

På meldekortet oppgir du arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene, og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på meldekortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Hvis du sender meldekortet for sent kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort.

Se mer informasjon om å sende meldekort.

Midlertidige regler for enkelte grupper i forbindelse med koronasituasjonen

Har du arbeid som ansatt innenfor jordbruk skogbruk, fiskeforedlingsbedrifter eller gartneri gjelder egne regler for deg når du fyller ut meldekort.

Drosjesjåfører som er delvis ledige eller permitterte, skal føre halvparten av arbeidstimene sine, inkludert ventetid mellom oppdrag, på meldekortet for dagpenger.

Se hvordan du fyller ut meldekortet hvis du er omfattet av midlertidige regler

Lærer

Er du lærer som tilkalles ved behov: Før opp den tiden du blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarbeid).

Er du lærer i fast gradert stilling: Jobber du for eksempel 60 prosent, så skal du føre opp antall timer dette tilsvarer på meldekortet. 60 prosent blir tilsvarende 22,5 timer på meldekortet.

Gårdbruker (herunder skogbruk og lignende)

Er du gårdbruker, skal du føre et forhåndsberegnet antall arbeidstimer på meldekortet.

Se midlertidige regler for gårdbrukere og utfylling av meldekort

Offshorearbeider

Du må ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 eller via Ditt NAV, og melde fra med en gang du vet at du skal ut i arbeid slik at vedtak kan stanses fra første dag med lønn/arbeid.

Du må så søke om gjenopptak av dagpenger etter endt offshorearbeid, men ikke tidligere enn 14 dager før endt friperiode. Ved søknad om gjenopptak må du vedlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver på perioden du har vært i arbeid/oppdrag, samt start- og sluttdato for opparbeidet fritid/avspasering.

Uavhengig av om du ikke har krav på dagpenger i arbeid og avspaseringsperiode må du sende meldekort for å opprettholde meldeplikten. Du fører 7,5 timer fra mandag til fredag i oppholdsperioden og i påfølgende opparbeidede friperiode.

Bakgrunnen for at NAV stanser dagpengene ved midlertidig arbeid er blant annet for at man ikke skal tape dagpenger i starten eller slutten av en arbeidsperiode- og/eller opptjent friperiode. Dette har med beregning av meldekort å gjøre. Samtidig er du ikke tilgjengelig for annet arbeid i denne perioden jf. folketrygdloven § 4-5.

Arbeidstakere i skift-/turnusarbeid

Dersom du arbeider skift/turnus, skal du føre opp gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid, regnet som et snitt av hele skift/turnusperioden.

Ekstra arbeid i tillegg til turnusarbeidet føres i de uker arbeidet utføres. Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid finner du ved å dele antall arbeidstimer totalt i turnusperioden på antall uker i turnusperioden.

Den ukentlige arbeidstiden i din turnus kan beregnes som en prosentstilling dersom din stilling angis i prosent.

For eksempel: En 50 prosent stilling beregnes til 18,75 timer i uken, uansett om fulltid avviker fra 37,5 timer i uken.

Sjøfolk

Er du ansatt som sjømann på båt har du vanligvis en avspaseringsperiode etter at du har gått i land. I denne perioden anses du å være dekket av lønn og må føre timer på meldekortet. På meldekortet skal du føre 7,5 t hver dag du er ute på båten og 7,5 timer hver virkedag i avspaseringsperioden.

Omsorgslønn

Mottar du omsorgslønn innberettet som pensjonsgivende inntekt wwskal dette føres som arbeid på meldekortet. Hvis arbeidsomfanget er oppgitt som timer skal disse føres på meldekortet. Dersom arbeidsomfanget ikke er oppgitt i timer, så beregnes timetallet som skal føres på meldekortet ved å dividere omsorgslønnen med høyeste avlønnede timelønn for barnehageassistenter i kommunen.

Fosterforeldre

Du skal ikke føre opp timer som fosterforelder på meldekortet.

Graderte pleiepenger opp til 50 prosent

Får du graderte pleiepenger på 50 prosent eller mindre, får du mindre i dagpenger. Du må sende beskjed til NAV hvis du mottar pleiepenger. Svar "nei" på spørsmålet: "Har du hatt ferie eller fravær slik at du ikke har kunnet ta arbeid, delta på tiltak eller være arbeidssøker?", selv om du mottar opptil 50 prosent pleiepenger. Har du vært forhindret fra å ta arbeid, delta på tiltak eller være arbeidssøker av andre årsaker, skal du likevel svare "ja" på spørsmålet.

Hvis du mottar mer enn 50 prosent pleiepenger vil NAV som hovedregel ikke anse deg som reell arbeidssøker fordi du ikke er tilgjengelig for arbeidsmarkedet. Du har da ikke rett til dagpenger.

Drosjesjåfør

Er du drosjesjåfør skal du føre opp den tiden som inngår i vakten. Den tiden du bruker på å vente på oppdrag er en del av vakten.

Er du som drosjesjåfør ikke tilsluttet drosjesentral, men har bilen parkert ved din bolig, så skal 1/5 av den tiden bilen er disponibel føres opp på meldekortet. I tillegg skal kjørte timer som overstiger 5 timer føres opp. Eksempel: dersom du har hatt bilen til disposisjon i ett døgn og i løpet av vakten kjørt 6 timer, så skal du føre 6 timer på meldekortet.

Se hvordan du fyller ut meldekortet under koronasituasjonen

Jobb som inneholder vaktordninger

1) Dersom du i jobben din har bakvakt, så skal du føre opp 1/5 av tiden som bakvakten utgjør.

2) Dersom du i jobben din har hvilende vakt så skal alle timer føres på meldekort.

Selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, så skal du føre opp alle de timene du jobber i egen bedrift. Du skal føre timer selv om du tar ut lite eller ingen lønn, om du tar ut lønn på et senere tidspunkt, eller om bedriften går med underskudd.

Dersom du både driver egen bedrift og jobber i en annen jobb, så skal alle timer føres på meldekortet.

Profesjonelt kunstnerisk arbeid

Du som utfører kunstnerisk arbeid skal føre opp alle timene du jobber på meldekortet, inkludert forberedelser, øvinger, konserter, utstillinger med mer.

Får du arbeidsstipend fra Statens kunstnerråd eller tilsvarende stipend, skal du føre opp 50 prosent stilling på meldekortet for den perioden du mottar stipendet. Før opp 18,5 timer arbeid på den ene uken i meldekortet, og 19 timer på den andre uken. Du skal også føre opp alt arbeid i den kunstneriske virksomheten som overstiger 18,5 timer og 19 timer, og annet arbeid som stipendet ikke er ment å dekke.

Ved reising og opphold i forbindelse med konserter, utstillinger og lignende skal du føre opp tid borte fra hjemmet med inntil 7,5 timer pr. døgn.

Dagpenger når du etablerer egen virksomhet

Har du fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet. 

Har du ikke fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Gradert sykemeldt opp til 50 prosent

Du må sende beskjed til NAV hvis du blir sykmeldt. Er du 50 prosent eller mindre, skal du svare "nei" på spørsmålet om sykdom på meldekortet. Får du sykepenger blir dagpengene redusert. Dersom du blir mer enn 50 % sykmeldt, har du som hovedregel ikke rett på dagpenger, og du må føre sykdom på meldekortet.

Delvis permittert

Dersom du kun er permittert i deler av din stilling, så skal du oppgi de resterende arbeidede timene per uke på dine meldekort. Jobber du ut over permitteringsgraden, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.

For eksempel:

  • Ved 80 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør 20% stilling på hvert meldekort. Jobber du mer enn 20 %, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
  • Ved 60 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør 40% stilling på hvert meldekort. Jobber du mer enn 40 %, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.
  • Ved 50 % permittering fra 100 % stilling, så skal du oppgi timer som utgjør 50% på hvert meldekort. Jobber du mer enn 50 %, må de ekstra timene legges til og oppgis på meldekortet i tillegg.

Timene fordeles jevnt per meldeperiode.

Prosentstillinger

Dersom du jobber i en fast prosentandel skal den omregnes til timer. 100 prosent stilling utgjør som hovedregel 37,5 timer.

Særregel om 50 prosent stilling; en 50 prosent stilling utgjør 18,5 timer den ene uken og 19 timer den andre uken (fordi det ikke er mulig å føre 18,75 timer på meldekortet)

Heimevernsøvelse

Mottar du dagpenger og skal delta på heimevernsøvelse, så skal du svare «Ja» under spørsmålet «Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?“. Fyll deretter inn at du har jobbet 7,5 timer hver dag du har vært i tjeneste.

Kontraktsbundne idrettsutøvere

Alle timer avtalt etter kontrakt skal føres opp. Det vil si at timer til trening, kamper osv. skal føres opp, uavhengig av om aktivitetene finner sted på hverdager eller i helger.

Streikebidrag

Du skal ikke føre streikebidrag som arbeid.