Statistikkregistrene for sykmeldinger og sykepenger dannes månedlig.

Statistikken publiseres kvartalsvis på www.nav.no. Den viser antall sykefraværstilfeller og sykefraværsdagsverk i antall og som andel av avtalte dagsverk (”Sykefraværsprosent”). Det gis fordelinger etter kjønn, alder, bostedsfylke, uføregrad, diagnose, næring og institusjonell sektor”.

Statistikken omfatter legemeldt sykefravær for alle arbeidstakere med et arbeidsforhold registrert i A-ordningen i alderen 16-69 år som er registrert bosatt i Norge.

Statistikken omfatter ikke fravær på grunn av sykt barn eller sykefravær for selvstendig næringsdrivende.