4. Begreper, kjennemerker og grupperinger

4.1. Kjennemerker/grupperinger

Mottakerne grupperes etter to kategorier i statistikken:

Pensjonsart: Invalidepensjon, etterlattepensjon og andre (Barn og ascendenter+uoppgitt)

Pensjonsgruppe: Militær og sivil

4.2. Målevariable

Antall: Antall mottakere av en ytelse den aktuelle måneden