4. Begreper, kjennemerker og grupperinger

image-20231110093133-1.png
Her er a(i) andelen av befolkningen i registrert arbeid ved alder i på måletidspunktet. Ettersom vi setter øvre alder for avgang til 80 år, er a(80) satt lik 0.» (Gjengitt etter Bjørnstad (2019:51) med mindre endringer).