Tabeller

Ved utgangen av september 2019 var det 2600 personer som mottok supplerende stønad. I september 2018 var antallet også 2600. Supplerende stønad ble innført fra 1. januar 2006. Stønaden kan gis til personer som har fylt 67 år og som har liten eller ingen alderspensjon grunnet kort botid i Norge.

Mottakerne er eldre personer, og kvinner er i flertall

Gjennomsnittlig alder for mottakerne av supplerende stønad var 76 år per september 2019. 55 prosent av mottakerne var mellom 70 og 79 år. 30 prosent av mottakerne var 80 år eller eldre. Blant mottakere i september 2019 var 61 prosent kvinner og 39 prosent menn.  

Mange har redusert ytelse

89 prosent av brukerne hadde redusert ytelse i september 2019. Den vanligste årsaken til reduksjon er utbetalinger av alderspensjon fra folketrygden.

2016 var et ekstraordinært år

Personer som kom til Norge på grunn av familiegjenforening og fikk oppholdstillatelse fordi de hadde en som garanterte for at de ville bli forsørget, hadde fra 1.1.2016 ikke lenger rett til supplerende stønad. Endringen gjaldt for nye stønadsperioder. Siden supplerende stønad typisk innvilges for 12 måneder av gangen, førte endringen til nedgang i antall mottakere gjennom året 2016.