Arkiv - Avtalefestet pensjon (AFP) pr. 30. september 1999-2008

Mottakere av avtalefestet pensjon

Nye mottakere av avtalefestet pensjon

Avgang fra avtalefestet pensjon

Ved utgangen av september 2008 mottok omlag 48 700 personer avtalefestet pensjon (AFP). Økningen i mottakere av AFP var på 9,6 prosent fra september 2007. Fra 30.09.2006 til 30.09.2007 økte antallet med 7,7 prosent.

Ca. 11 800 nye personer fikk AFP i løpet av de ni første månedene av 2008. Dette utgjør en økning i nye pensjonister på 10,6 prosent i forhold til samme periode i 2007, mens i 2006-2007 var en nedgang på 1,8 prosent.

AFP-mottakerne utgjorde 19,4 pst. av befolkningen i september 2008 i AFP-alder. Til sammenligning var tilsvarende andel også 19,4 pst. i september 2007, og 19,2 pst. i september 2006.

Blant de nye pensjonistene i de tre første kvartalene av 2008 var 65,6 prosent 62 år ved overgang til AFP, det er omtrent det samme som i 2007, der 65,5 prosent var 62 år .

Andelen av nye mottakere av AFP som fortsetter i arbeid har vært økende for begge kjønn og både i offentlig og privat sektor de siste årene. Tall ved utgangen av 3.kvartal 2008 viser at blant menn i privat sektor er det 25,3 prosent som tok ut gradert pensjon. I offentlig sektor er det 34,8 prosent som kombinerte arbeid og pensjon. For kvinner er det hhv. 26,8 prosent i privat sektor og 29,6 prosent i offentlig sektor som kombinerer arbeid og pensjon.