Arkiv - Avtalefestet pensjon (AFP) pr. 30. juni 1998-2007

Mottakere av avtalefestet pensjon

Nye mottakere av avtalefestet pensjon

Avgang fra avtalefestet pensjon

Ved utgangen av juni 2007 mottok nærmere 42 300 personer avtalefestet pensjon (AFP). Økningen i mottakere av AFP var på 9,6 prosent fra juni 2006. Fra 30.06.2005 til 30.06.2006 økte antallet med 7,9 prosent.

Om lag 6 100 nye personer fikk AFP i løpet av 1. halvår 2007. Dette utgjør en økning i nye pensjonister på 4,2 prosent i forhold til 1. halvår i 2006. Fra 2005 til 2006 var økningen 13,7 prosent. Økt befolkning i AFP-alder er hovedårsaken til økningen. AFP-mottakerne utgjorde i juni 2007 18,7 prosent av befolkningen i AFP-alder. Til sammenligning var tilsvarende tall 18,3 prosent i juni 2006 og 18,0 prosent i juni 2005.

Blant de nye pensjonistene de seks første månedene av 2007 var 67,2 prosent 62 år ved overgang til AFP. I samme periode av 2006 var andelen 62-åringer 67,9 prosent.

Andelen som fortsetter i arbeid etter uttak av AFP har de siste årene vært økende for begge kjønn samt i offentlig og privat sektor. Blant menn i privat sektor er det 2 av 10 som tok ut gradert pensjon. I offentlig sektor er det 3 av 10 som kombinerte arbeid og pensjon. For kvinner er det hhv. 22,1 prosent i privat sektor og 28,7 prosent i offentlig sektor som kombinerer arbeid og pensjon.