Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 2004-2013

Statistikknotat 

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 1. kvartal 2013 er 769 000 personer som mottar alderspensjon, en økning på 37 600 eller 5,1 prosent. Menn står for 24 000 av økningen, dvs. 63,8 prosent. Til sammenlikning stod menn for 73,3 prosent av økningen fra 31. mars 2010 til 31. mars 2011.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2013 er 19 449, mens antall nye i 1. kvartal 2012 var 23 047, dvs. en nedgang på 3 600, eller nærmere 15,6 prosent. Det er mennene som utgjør den største nedgangen.

Aldersgruppa 62-66 år

61 200 av alderspensjonister ved utgangen av 1. kvartal 2013 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 16 400 fra utgangen av 1. kvartal 2012. Menn utgjør 78 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år, mot 80,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2012. Det er 21,1 prosent av 62-66 åringene i befolkningen som har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 1. kvartal 2013, mot 15,5 prosent ved samme periode i 2012 og 6,2 prosent i 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 184 000 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 1. kvartal 2013 er det 8 000 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11,6 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 1. kvartal 2013. For kvinner var denne andelen 22,2 prosent, mens den var 8,5 prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,1 prosent pr. 31. mars 2004 til 95,1 prosent pr. 31. mars 2013. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 1. kvartal 2013 er det 43 200 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 5,6 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 3,1 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 1. kvartal er 161 723, dvs. en nedgang på nærmere 23 000 fra utgangen av 1. kvartal 2010 (tall for 2011 og 2012 finnes ikke). Andelen er 21,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2013 mot 33,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2004. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87,5 prosent pr. 31. mars 2013, omtrent samme andel som pr. 31. mars 2004. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Nærmere en av to kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 1. kvartal 2004 mot drøyt en av tre ved utgangen av 1. kvartal 2013.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 400 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 31. mars 2013. Pr 31. mars 2012 var tallet ca. 1 750.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 237 700 kroner og kvinner 176 500 kroner pr. 31. mars 2013. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 74,2 prosent av mennenes. Pr. 31. mars 2004 utgjorde kvinnenes pensjon 73,5 prosent av mennenes pensjon.