Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 2002-2011

Tabeller

NB! Tallene for 2009 og 2010 er noe korrigert.

Utviklingen i antall alderspensjonister

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har man rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan også velge å ta ut gradert pensjon; 20%, 40%, 50%, 60%, 80%. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre ytelser, for eksempel uførepensjon. Den nye ordningen har resultert i en økning på nærmere 32 000 alderspensjonister fra 31. mars 2010, slik at antall personer som mottok alderspensjon ved utgangen av 1. kvartal 2011 er 685 226. Til sammenlikning var økningen fra utgangen av 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 på ca. 13 000 personer.  Menn står for 24 000 av denne økningen, dvs. 73 prosent.

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør 17 834 alderspensjonister. Av disse er 83,5 prosent menn. Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidligere.

I tillegg til den nye aldersgruppa, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Det er 10 500 flere alderspensjonister i denne aldersgruppa pr. 31. mars 2011 enn det var pr. 31. mars 2010.

I den nye ordningen gis pensjonstillegg og minstenivåtillegg som en erstatning for særtillegg. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 88,7 prosent pr. 31. mars 2002 til 94,0 prosent pr. 31. mars 2011.

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til totaltallet i fylket med 3,3 prosent. Lavest andel med 62-66-åringer har Nordland med 1,8 prosent. Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med 29 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent.

Av de 685 000 alderspensjonistene ved utgangen av 1. kvartal 2011 er det ca 3 500 som har tatt ut gradert pensjon, mens ca. 25 000 har tatt ut 100 % pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. 3 av 4 som tar ut gradert pensjon er menn.

Det er nærmere 800 pensjonister som har alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon pr. 31. mars 2011.

Den gjennomsnittlige årlige pensjonen for landet som helhet var ca. 220 000 kroner for menn og 161 500 kroner for kvinner ved utgangen av 1. kvartal 2011 (regnet i grunnbeløp 75 641 kroner). Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73,2 prosent av mennenes. Ved utgangen av 2001 utgjorde kvinnenes pensjon 74,3 prosent av mennenes pensjon. Vi ser imidlertid at kvinnenes pensjon har økt noe i forhold til menns slik den var ved utgangen av 2010. Dette skyldes at flere menn enn kvinner har benyttet seg av ordningen med å ta ut gradert pensjon.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for januar 2009. Prosentandelene for delytelsene er beregnet ut fra tallene for februar og mars. Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2011 er 30 942, som er nærmere en tredobling fra 1. kvartal 2010. Drøyt 18 000 av disse var i aldersgruppa 62-66 år. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 90,7 prosent i 1. kvartal 2002 til 98,4 prosent i 1. kvartal 2011.