Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 2001-2010

Tabeller

Utviklingen i antall alderspensjonister

Ved utgangen av 1. kvartal 2010 var det 652 469 personer som mottok alderspensjon. Økningen de siste årene har vært på ca. 4 000-4 500, mens økningen fra 2009 til 2010 er på drøyt 10 000 personer. Dette har sammenheng med at fra og med 1. januar 2010 er det ikke lenger inntektsprøving av alderspensjon, dvs. at alle alderspensjonister kan kombinere alderspensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. I tillegg er det ventet en økning på ca. 11 000 67-åringer i befolkningen i 2010 mot ca. 7 600 i 2009. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 88,0 prosent pr. 31. mars 2001 til 93,4 prosent pr. 31. mars 2010.

Økningen i andel alderspensjonister 85 år og over har flatet ut. Både ved utgangen av 1. kvartal 2009 og  2010 var 17,7 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer, mens andelen var 14,1 ved utgangen av 1. kvartal 2001. Andelen alderspensjonister i aldersgruppa 67-69 år har vist en økning de siste sju årene med størst økning fra 31. mars 2009 til 31. mars 2010. Andelen i aldersgruppa 70-74 år øker de tre siste årene.

Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med drøyt 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Når det gjelder den yngste aldersgruppa, 67-69 år, er Oslo blant fylkene med lavest andel, mens Finnmark har høyest andel. Sett i forhold til befolkningen som helhet, har Oslo den laveste andelen alderspensjonister med 10 av 100, mens Hedmark og Oppland har den høyeste andelen med 16 av 100.

Andelen minstepensjonister var 28,3 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2010. Andelen gikk jevnt ned fra 2001 til 2008; fra 37,3 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2001 til 27,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2008. 1. mai 2008 økte særtilleggssatsen fra 79,33 prosent av grunnbeløpet til 94 prosent av grunnbeløpet for enslige. 1. mai 2009 økte den videre til 97 prosent av grunnbeløpet. Dette førte til at andel minstepensjonister økte fra 27,2 prosent pr 31. mars 2008 til 29,2 prosent pr. 31. mars 2009. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 86,3 prosent pr. 31. mars 2001 og 87,6 prosent pr. 31. mars 2010. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 54,6 prosent pr. 31. mars 2001 til 43,4 prosent pr. 31. mars 2010.

Oslo og Akershus har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 17,6 og 18,1 prosent. Buskerud har lavest andel av de øvrige fylkene med 25,4 prosent, mens  Sogn og Fjordane har desidert høyest andel minstepensjonister med 36,2 prosent.

De fylkesvise forskjellene i andel minstepensjonister gjenspeiles også i størrelsen på pensjonen: Ved utgangen av 1. kvartal 2010 har Oslo og Akershus høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med nærmere 198 000 kroner, mens den gjennomsnittlig årlige pensjonen i Sogn og Fjordane er nærmere 172 000 kroner.

Den gjennomsnittlig årlige pensjonen for landet som helhet er 211 017 kroner for menn og 153 700 kroner for kvinner ved utgangen av 1. kvartal 2010 (regnet i grunnbeløp 72 881 kroner). Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73 prosent av mennenes. Ved utgangen av 1. kvartal 2001 utgjorde kvinnenes pensjon nærmere 75 prosent av mennenes pensjon.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for 2009. Antall nye alderspensjonister i 1. kvartal 2010 er 10 853, som er en økning på drøyt 2 000 fra 1. kvartal 2008. (2008 var et lavt tilgangsår, på grunn av lavt antall 67-åringer i befolkningen ved inngangen til 2008.) Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 89,8 % ved utgangen av 1. kvartal 2001 til 95,8 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2010. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 30,2 prosent i 1. kvartal 2001 til 18,8 prosent i 1. kvartal 2010.