Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 2004-2013

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjonsområdet

Antall

Ved utgangen av 2013 er det 800 400 personer som mottar alderspensjon, en økning på 40 300 eller 5,3 prosent fra utgangen av 2012. Menn står for 24 000 av økningen, dvs. 60 prosent. Til sammenlikning stod menn for 66 prosent av økningen fra 31. desember 2011 til 31. desember 2012 og 74 prosent av økningen fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2013 sammenliknet med 2011 og 2012.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 2013 er 77 644, mens antall nye i 2012 var 78 425, dvs. en nedgang på 800, eller en prosent. Nedgangen skyldes først og fremst færre nye mannlige alderspensjonister i aldersgruppa 62-66 år sammenliknet med de to foregående årene.

Aldersgruppa 62-66 år

70 100 av alderspensjonistene pr. 31. desember 2013 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 13 200 fra 31. desember 2012. Menn utgjør 76 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 2013, mot 79 prosent ved utgangen av 2012. Det er 24 prosent av 62-66 åringene i befolkningen som har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 2013, mot 20 prosent i 2012 og 12 prosent i 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 241 700 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 2013 er det 8 900 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 2013. For kvinner var denne andelen 22 prosent, mens den var åtte prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,5 prosent pr. 31. desember 2004 til 95,4 prosent pr. 31. desember 2013. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen. Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 2013 er det 59 900 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 7,5 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 5,0 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 2013 er 157 721, dvs. en nedgang på 7 100 fra utgangen av 2012. Andelen er 20 prosent ved utgangen av 2013 mot 32 prosent ved utgangen av 2004. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 88 prosent pr. 31. desember 2013, omtrent samme andel som pr. 31. desember 2004. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Nærmere halvparten av de kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 2004 mot en av tre ved utgangen av 2013.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 400 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 31. desember 2013. Pr 31. desember 2012 var tallet ca. 2 100.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 245 100 kroner og kvinner 183 100 kroner pr. 31. desember 2013. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 75 prosent av mennenes. Pr. 31. desember 2004 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.Du kan også sende e-post til presse@nav.no