Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 2001-2010

Tabeller

NB! Tallene for 2009 er korrigerte

Utviklingen i antall alderspensjonister

Ved utgangen av 2010 var det 663 799 personer som mottok alderspensjon. Økningen de siste to årene har vært på hhv 8 000 og 13 000, mens de foregående årene viste en økning på 4 000-5 000. Hovedårsaken til dette var at økningen i befolkningen 67 år og over var på nærmere 12 000 i 2010 mot ca. 8 500 i 2009 og ca. 3 000 i 2008. I tillegg er det fra og med 1. januar 2010 det ikke lenger inntektsprøving av alderspensjon, dvs. at alle alderspensjonister kan kombinere alderspensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 88,6 prosent pr. 31. desember 2001 til 93,7 prosent pr. 31. desember 2010.

Økningen i andel alderspensjonister 85 år og over har flatet ut de siste tre årene. Ved utgangen av 2010 var 17,7 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer, mens andelen var 14,5 ved utgangen av 2001. Andelen alderspensjonister i aldersgruppa 67-69 år har vist en økning i nesten hele tiårs-perioden. Ved utgangen av 2010 er 18,5 prosent av alle alderspensjonistene i denne aldersgruppa. Andelen i aldersgruppa 70-74 år har økt de tre siste årene.

Oslo har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med nærmere 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Ser man på alderspensjonister i forhold til totalbefolkningen i fylket, har Oslo den laveste andelen med 10 av 100, mens Hedmark og Oppland har den høyeste andelen med 16 av 100.

Andelen minstepensjonister var 28 prosent ved utgangen av 2010. Andelen gikk jevnt ned fra 36,1 prosent ved utgangen av 2001 til 27,6 ved utgangen av 2007. 1. mai 2008 økte særtilleggssatsen fra 79,33 prosent av grunnbeløpet til 94 prosent av grunnbeløpet for enslige. 1. mai 2009 økte den videre til 97 prosent av grunnbeløpet og til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2010. Dette førte til at andel minstepensjonister var 29,9 prosent pr. 31. desember 2008. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 86,6 prosent pr. 31. desember 2001 og 87,5 prosent pr. 31. desember 2010. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 53,1 prosent pr. 31. desember 2001 til 43,0 prosent pr. 31. desember 2011.

Oslo og Akershus har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 17,4 og 17,8 prosent. Buskerud har lavest andel av de øvrige fylkene med 25,1 prosent, mens  Sogn og Fjordane har desidert høyest andel minstepensjonister med 35,7 prosent.

De fylkesvise forskjellene i andel minstepensjonister gjenspeiles også i størrelsen på pensjonen: Ved utgangen av 2010 har Oslo og Akershus høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med ca. 207 000 kroner, mens den gjennomsnittlig årlige pensjonen i Sogn og Fjordane er drøyt 180 000 kroner.

Den gjennomsnittlig årlige pensjonen for landet som helhet var ca. 221 000 kroner for menn og drøyt 161 000 kroner for kvinner ved utgangen av 2010 (regnet i grunnbeløp 75 641 kroner). Kvinnenes pensjon utgjør dermed 72,9 prosent av mennenes. Ved utgangen av 2001 utgjorde kvinnenes pensjon 74,4 prosent av mennenes pensjon.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall for alderspensjonister for januar 2009. Prosent-andelene for delytelsene er beregnet ut fra tallene for februar-desember. Antall nye alderspensjonister i 2010 er 47 821, som er en økning på drøyt 8 000 fra 2008. (2008 var et lavt tilgangsår, på grunn av lavt antall 67-åringer i befolkningen ved inngangen til 2008). Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 91,0 prosent i 2001 til 96,1 prosent i 2010. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 28,9 prosent i 2001 til 18,4 prosent i 2010.