Arkiv - Alderspensjon pr. 31. desember 1999-2008

Tabeller

Utviklingen for alderspensjonister

Ved utgangen av 2008 var det 642 815 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med drøyt 17 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 87 prosent i 1999 til nærmere 93 prosent i 2008.

Alderspensjonister 85 år og over øker for hvert år. Ved utgangen av 2008 var nærmere 18 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer. I 1999 var andelen nærmere 14 prosent. Oslo har den høyeste andelen eldre med 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Spesielt for 2008 ser vi at også andelen i aldersgruppa 70-74 år øker, etter å ha vist en svak nedadgående tendens i 10 års-perioden.

Andelen minstepensjonister gikk ned fra drøyt 39 prosent ved utgangen av 1999 til 30 prosent ved utgangen av 2008. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,7 prosent ved utgangen av 1999 og 87,4 prosent ved utgangen av 2008. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 57,0 prosent pr. 31. desember 1999 til 45,3 prosent i 2008. Det er Oslo og Akershus som har lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 18,5 og 19,3 prosent. Bortsett fra pensjonister bosatt i utlandet, er Sogn og Fjordane fylket med desidert høyest andel minstepensjonister med 38,0 prosent. Antall nye alderspensjonister var 39 633 i 2008. De siste årene har det vært økning i antall nye alderspensjonister, men i 2008 var antallet nye drøyt 1 000 lavere enn i 2007. Dette er i overensstemmelse med befolkningstall fra SSB. Andelen nye alderspensjonister med tilleggspensjon har økt fra 90 prosent i 1998 til 95 prosent i 2008. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 30 prosent i 1999 til 20 prosent i 2008. 

De som gikk av med alderspensjon i 2007 var det første årskullet med full opptjening av tilleggspensjon i folketrygden. Vi så at det var færre nye alderspensjonister med maksimalt opptjent poengår i 2007 enn ti år tilbake (noe som skyldes delvis at flere har arbeidet og bodd i utlandet og delvis at flere personer har innvandret og dermed ikke har hatt muligheten til full opptjening). Etter som det i 2008 er blitt to alderskull som har hatt muligheten til full opptjening, ser vi at andelen med full opptjening øker veldig i 2008 i forhold til 2007. Andelen nye alderspensjonister med maksimalt antall opptjeningsår var 33,0 prosent i 1999 og 37,6 prosent i 2008. I 1999 var det 53,1 prosent menn og 9,9 prosent kvinner som hadde maksimalt antall opptjeningsår. I 2008 er andelene hhv 60,5 og 11,9 prosent.

En person som gikk av med alderspensjon i 2008 og hadde maksimalt antall poengår mottar en gjennomsnittlig pensjon på 230 824 kroner. I 1999 var den gjennomsnittlige pensjonen ved maksimal opptjening 196 750 kroner. Dette betyr en økning på drøyt 34 000 kroner, eller 17,3 prosent. Her er det også store forskjeller mellom menn og kvinner. I 1999 var gjennomsnittlig pensjon for menn med maksimalt antall opptjeningsår 201 822 kroner og for kvinner 164 490 kroner. I 2008 er beløpene hhv 235 900 kroner og 201 906 kroner. De gjennomsnittlige pensjonsbeløpene er beregnet i fast G. Det betyr at økningen i beløpene fra 1999 til 2008 er en økning utover det som grunnbeløpet står for. (Fra 1. mai 1999 til 1. mai 2008 økte grunnbeløpet fra 46 950 til 70 256 kroner, dvs. en økning på nærmere 50 prosent.)

Etter regelen fra 1. januar 2008 kan 67-åringene tjene ubegrenset uten å få avkortet pensjonen. Av befolkningen 67-69 år var det ved utgangen av 2008 1 prosent som ikke mottok alderspensjon, 2,4 prosent mottok redusert pensjon pga arbeidsinntekt og 96,6 prosent mottok full alderspensjon.