Arkiv - Alderspensjon pr.31. desember 1998-2007

Tabeller

Utviklingen

1. januar 2007 var det 40 år siden folketrygden trådte i kraft. Året 2007 er dermed det første året nye pensjonister har hatt muligheten til full opptjening. Ved utgangen av 2007 var det 639 255 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med 15 500 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 86 prosent i 1998 til 92 prosent i 2007.

Antall nye alderspensjonister var 40 813 i 2007. De siste fire årene har antallet økt med 1.000-1.500 årlig. I 1998 var antallet 39 616. Andelen nye alderspensjonister med tilleggspensjon har økt fra 88 prosent i 1998 til 94 prosent i 2007. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister gikk ned fra 30 prosent i 1998 til 22 prosent i 2007. 

I 1998 var maksimalt antall poengår 31, mens det maksimale antallet i 2007 altså er 40. Andelen nye alderspensjonister med maksimalt antall poengår var 32,9 prosent i 1998 og 29,4 prosent i 2007. Vi ser dermed at det er færre nye pensjonister med maksimal opptjening i 2007 enn i 1998. Dette skyldes delvis at flere har arbeidet og bodd i utlandet og delvis at flere personer har innvandret og dermed ikke har hatt muligheten til full opptjening. I forhold til menn er det veldig få kvinner som har full opptjening. I 1998 var det 53,1 prosent menn og 10,2 prosent kvinner med full opptjening. I 2007 er andelene hhv. 49,3 og 7,5.

En person som gikk av med alderspensjon i 2007 og hadde maksimalt antall poengår mottar en gjennomsnittlig pensjon på 212 314 kroner. I 1998 var den gjennomsnittlige pensjonen ved maksimal opptjening 186 048 kroner. Dette betyr en økning på drøyt 26 000 kroner, eller 14,1 prosent. Her er det også store forskjeller mellom menn og kvinner. I 1998 var gjennomsnittlig pensjon for menn med maksimalt antall opptjeningsår 191 073 kroner og for kvinner 155 751 kroner. I 2007 er beløpene hhv. 215 771 kroner og 187 503 kroner. De gjennomsnittlige pensjonsbeløpene er beregnet i fast G. Det betyr at økningen i beløpene fra 1998 til 2007 er en økning utover det som grunnbeløpet står for. (Fra 1. mai 1998 til 1. mai 2007 økte grunnbeløpet fra 45 370 til 66 812 kroner, dvs. en økning på 47,3 prosent). Økningen er større fra og med 2004 enn tidligere år. Før 2004 gjaldt overkompensasjonsreglene ved beregning av pensjon. Overkompensasjonsreglene kom dem til gode som ikke hadde mulighet til full opptjening (40 år) pga. alder. 

Andelen alderspensjonister under 70 år har økt med 0,5 prosentpoeng pr. år de siste årene, samtidig som andelen alderspensjonister 80-84 har gått ned med 0,5 prosentpoeng. Alderspensjonister 85 år og over øker for hvert år. Ved utgangen av 2007 var andelen 17,5. Det vi ser er altså at det er de yngste og eldste alderspensjonistene som øker sin andel.  Det er Oslo som har størst andel alderspensjonister over 85 år. 21 prosent av alderspensjonistene i Oslo er over 85 år. Fylket med færrest alderspensjonister over 85 år er Finnmark, der bare knappe 13 prosent er over 85 år.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 259 063 ved utgangen av 1998 til 176 494 ved utgangen av 2007. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 41,1 prosent til 27,6 prosent. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,1 prosent ved utgangen av 1998 og 87,7 prosent ved utgangen av 2007. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 59,1 prosent i 1998 til 41,9 prosent i 2007. Det er Oslo og Akershus som har lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 16,9 og 18,2 prosent. Bortsett fra pensjonister bosatt i utlandet, er Sogn og Fjordane fylket med desidert høyest andel minstepensjonister med 35,7 prosent.

Av befolkningen 67-69 år var det ved utgangen av 2007 snaut 1 prosent som ikke mottok alderspensjon, 4,4 prosent mottok redusert pensjon pga arbeidsinntekt og 94,7 prosent mottok full alderspensjon.