Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2004-2013

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjonsområdet

Antall

Ved utgangen av 3. kvartal 2013 er 792 000 personer som mottar alderspensjon, en økning på 39 500 eller 5,2 prosent fra utgangen av 3. kvartal 2012. Menn står for 24 000 av økningen, dvs. 61 prosent. Til sammenlikning stod menn for 67 prosent av økningen fra 30. september 2011 til 30. september 2012 og 74 prosent av økningen fra 30. september 2010 til 30. september 2011. Kvinner har altså en høyere andel av økningen i 2013 sammenliknet med 2011 og 2012.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2013 er 60 419, mens antall nye i 1.-3. kvartal 2012 var 61 927, dvs. en nedgang på 1 500, eller 2,4 prosent. Det er mennene som har bidratt til nedgangen.

Aldersgruppa 62-66 år

67 500 av alderspensjonistene pr. 30. september 2013 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 13 500 fra 30. september 2012. Menn utgjør 77 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 3. kvartal 2013, mot 79 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2012. Det er 23 prosent av 62-66 åringene i befolkningen som har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 3. kvartal 2013, mot 19 prosent ved samme periode i 2012 og 10 prosent i 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 224 500 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 3. kvartal 2013 er det 8 700 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 3. kvartal 2013. For kvinner var denne andelen 22 prosent, mens den var åtte prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 90,3 prosent pr. 30. september 2004 til 95,3 prosent pr. 30. september 2013. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen. Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 3. kvartal 2013 er det 55 000 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 6,9 prosent. På samme tidspunkt året før var andelen 4,4 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 3. kvartal er 160 000, dvs. en nedgang på 27 200 fra utgangen av 3. kvartal 2010 (tall for 2011 og 2012 finnes ikke). Andelen er 20 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2013 mot 32 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2004. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 88 prosent pr. 30. september 2013, omtrent samme andel som pr. 30. september 2004. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. Nærmere halvparten av de kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 3. kvartal 2004 mot en av tre ved utgangen av 3. kvartal 2013.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 350 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 30. september 2013. Pr 30. september 2012 var tallet ca. 2 000.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 245 100 kroner og kvinner 182 800 kroner pr. 30. september 2013. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 75 prosent av mennenes. Pr. 30. september 2004 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.