Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 2003-2012

Tabeller

Bosatt i utlandet

Pensjonsreformen

Fra og med 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan velge å ta ut hel pensjon eller gradert pensjon; 20, 40, 50, 60, eller 80 prosent. I tillegg er det også mulig å kombinere alderspensjonen med andre graderte ytelser, for eksempel uførepensjon. Antall alderspensjonister økte med 44 400 fra 30. september 2011 til 30. september 2012, slik at antall personer som mottar alderspensjon ved utgangen av 3. kvartal 2012 er 752 400. Menn står for knapt 30 000 av økningen, dvs. 67,2 prosent. Til sammenlikning stod menn for 74,3 prosent av økningen fra 30. september 2010 til 30. september 2011.

Aldersgruppa 62-66 år

Aldersgruppa som er kommet inn fra og med 2011, 62-66 år, utgjør 54 000 alderspensjonister ved utgangen av 3. kvartal 2012. Nærmere fire av fem er menn. Som andel av befolkningen er det 18,6 prosent av 62-66 åringene som har tatt ut pensjon, mot 10,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2011. Andelen som tar ut full pensjon pr. 30. september 2012 utgjør 16,4 prosent av befolkningen, og andelen med gradert pensjon utgjør 2,3 prosent. Det er store forskjeller på menn og kvinner. 29,3 prosent av mennene og 7,9 prosent av kvinnene har tatt ut alderspensjon mellom 62 og 66 år.I tillegg til aldersgruppa 62-66 år, fortsetter aldersgruppa 67-69 år å øke. Fra utgangen av 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 var økningen i denne aldersgruppa på nærmere 12 000. Det skyldes at det er store alderskull som nå er i aldersgruppa 67-69 år.

Kjønn

Kvinner har altså i langt mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før fylte 67 år (selv om vi ser at kvinner har hatt en noe større økning enn menn fra 2011 til 2012). Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar full uførepensjon eller andre pensjoner. Blant de som har muligheten til å ta ut tidlig alderspensjon, ser vi allikevel at andelen menn har vært omtrent dobbelt så høy som andelen kvinner. En mulig årsak til dette er blant annet at kvinner har lengre forventet levealder enn menn og derfor i større grad er tjent med å utsette uttaket av alderspensjon.

Gradert pensjon

Av de 752 400 alderspensjonistene ved utgangen av 3. kvartal 2012 er det 7 500 som har tatt ut gradert pensjon, mens nærmere 140 000 har tatt ut 100 prosent pensjon etter nye regler. Resten av pensjonistene hører inn under den gamle ordningen. Gradert pensjon har blitt relativt lite brukt hittil, men denne muligheten har vært mer populær blant kvinner. 12 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 3. kvartal 2012. For kvinner var denne andelen 23 prosent, men den var 10 prosent for menn.

Av de 142 309 personene som hadde mulighet til å endre uttaksgrad pr. 30. september 2012, er det 4 531, dvs. 3,2 prosent, som har benyttet seg av denne muligheten siden de ble alderspensjonister første gang, 3,5 prosent av mennene og 2,7 prosent av kvinnene.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 89,8 prosent pr. 30. september 2003 til 94,8 prosent pr. 30. september 2012. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år. Ved utgangen av 3. kvartal 2012 er det 33 300 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg.

Bosatt i utlandet

Pr. 30. september 2012 var det 38 034 alderspensjonister som var bosatt i utlandet. Dette utgjør 5,1 prosent av totalt antall alderspensjonister. Pr. 30. september 2009 var andelen 4,7 prosent. Ca. én av tre utenlandsboende er bosatt i Sverige. Dette gjelder både for menn og kvinner. Men mens kvinners andel er avtakende, er det stadig flere menn som er bosatt i Sverige. USA er nummer to på ”topp 20”-lista og Danmark er nummer tre. Størst forskjell på menns og kvinners andel finner vi i Thailand; mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand utgjør 1,6 prosent av alle utenlandsboende menn, mens kvinneandelen er 0,1 prosent. Mannlige alderspensjonister som er bosatt i Thailand er de som har høyest pensjon, med 245 600 kroner. Kvinner med høyest pensjon er bosatt i Spania. Gjennomsnittlig pensjon for disse er 168 300 kroner.

Fylkesfordeling

Akershus har den høyeste andelen 62-66-åringer i forhold til det totale antallet alderspensjonister i fylket med 8,6 prosent. Lavest andel har Nordland med 5,8 prosent. Sogn og Fjordane har den høyeste andelen alderspensjonister 85 år og over med 18,6 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 11,8 prosent. Disse forskjellene har sammenheng både med forskjeller i uttaksadferd og i alderssammensetningen i fylkene.

Kombinert med uførepensjon

Det er ca. 2 100 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uførepensjon pr. 30. september 2012. Pr 30. september 2011 var tallet ca. 1 150.

Gjennomsnittlig pensjon

Den gjennomsnittlige årlige alderspensjonen for landet som helhet er 237 300 kroner for menn og 175 600 kroner for kvinner pr. 30. september 2012. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 74,0 prosent av mennenes. Pr. 30. september 2003 utgjorde kvinnenes pensjon 73,7 prosent av mennenes pensjon. Av mannlige alderspensjonister er det Akershus som har høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med 263 600 kroner, for kvinner er det Oslo som har høyest med 199 300 kroner.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 1.-3. kvartal 2012 er 61 927, mens antall nye i 1.-3. kvartal 2011 var 70 748. Andel nye alderspensjonister med tilleggspensjon økte fra 92,5 prosent i 1.-3. kvartal 2003 til 97,3 prosent i 1.-3. kvartal 2012.