Arkiv - Alderspensjon pr. 30. juni 2000-2009

Tabeller

Utvikling

Ved utgangen av 1. halvår 2009 var det 644 372 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med drøyt 17 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra drøyt 87 prosent pr. 30. juni 2000 til 93 prosent pr. 30. juni 2009.

Økningen i andel alderspensjonister 85 år og over har stoppet opp. Både ved utgangen av 1. halvår 2008 og 1. halvår 2009 var 17,7 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer, mens andelen var 13,8 ved utgangen av 1. halvår 2000. Andelen i aldersgruppa 67-69 år har vist en økning de siste seks åra og aldersgruppa 70-74 år øker de to siste åra.Oslo har den høyeste andelen 85 år og over med 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Finnmark er imidlertid det fylket som har hatt minst økning i pensjonister 85 år og over, med en økning på 1,5 prosentpoeng fra 30. juni 2000, mens Oslo, Hedmark, Telemark og Møre og Romsdal har hatt en økning på 4,9 prosentpoeng eller mer i perioden. Når det gjelder den yngste aldersgruppa, 67-69 år, er Oslo blant fylkene med lavest andel, mens Finnmark er blant fylkene med høyest andel.

Andelen minstepensjonister gikk ned fra 38,4 prosent ved utgangen av 1. halvår 2000 til 29,5 prosent ved utgangen av 1. halvår 2009. 1. mai 2008 økte særtilleggssatsen fra 79,33 prosent av grunnbeløpet til 94 prosent av grunnbeløpet for enslige. 1. mai 2009 økte den videre til 97 prosent av grunnbeløpet. Dette førte til at andel minstepensjonister økte fra 28,2 prosent pr. 30. juni 2007 til 30,6 prosent pr. 30. juni 2008. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 86,0 prosent pr. 30. juni 2000 og 87,6 prosent pr. 30. juni 2009. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 56,0 prosent pr. 30. juni 2000 til 45,1 prosent pr. 30. juni 2009.Oslo og Akershus har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 18,5 og 19,2 prosent. Buskerud har lavest andel av de øvrige fylkene med 26,8 prosent. Bortsett fra pensjonister hørende til NAV Internasjonalt, er Sogn og Fjordane fylket med desidert høyest andel minstepensjonister med 38,0 prosent.

De fylkesvise forskjellene i andel minstepensjonister gjenspeiles også i størrelsen på pensjonen: Ved utgangen av 1. halvår 2009 har Oslo og Akershus høyest gjennomsnittlig årlig pensjon med drøyt 195 000 kroner, mens den gjennomsnittlig årlige pensjonen i Sogn og Fjordane er 170 000 kroner og i Finnmark 171 000 kroner.

Den gjennomsnittlig årlige pensjonen for landet som helhet er 208 973 kroner for menn og 152 587 kroner for kvinner ved utgangen av 1. halvår 2009 (regnet i grunnbeløp 72 881 kroner). Kvinnenes pensjon utgjør dermed 73 prosent av mennenes. Ved utgangen av 1. halvår 2000 utgjorde kvinnenes pensjon 75 prosent av mennenes pensjon.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det foreløpig ikke tilgangstall for alderspensjonister for 2009. Les mer i Om statistikken.