Arkiv - Alderspensjon. Desember 2016

Statistikk pr. desember 2016

Tabeller

Alderspensjonister:

Kommunetall:

Nye alderspensjonister:

Utviklingen på alderspensjons-området

Ved utgangen av 2016 var det 894 200 personer som mottok alderspensjon. Det er en økning på 25 700 personer, eller tre prosent, siden utgangen av 2015. Fra 2006 til 2016 har veksten vært på om lag 41 prosent.

64 800 personer ble registrert som nye alderspensjonister i 2016. Det er mindre enn i 2015, hvor antallet nye alderspensjonister var 70 100. Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var i 2016 66 år for kvinner og 65 år for menn. Den samlede gjennomsnittsalderen var 65 år.

2016 var det første året hvor alderspensjonister har fått pensjonen delvis beregnet etter nye regler. Foreløpig er det et beskjedent antall pensjonister dette gjelder: 14 200 personer ved utgangen av 2016. Antallet vil øke i de kommende årene.

Ved innføringen av pensjonsreformen i 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra og med 62 år. Per desember 2016 er det 91 200 personer i alderen 62-66 år som mottar alderspensjon. Dermed er 33 prosent av befolkningen i denne aldersgruppa er alderspensjonister. I desember 2011, et år etter innføringen av pensjonsreformen, var andelen 13 prosent.

I desember 2016 var det 158 600 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Det er en økning på 15 200 personer sammenliknet med desember 2015. Årsaken til stigningen er at Stortinget hevet satsene for minste pensjonsnivå, slik at flere blir omfattet.

Kjøpekraften blant alderspensjonistene avtok fra 2015 til 2016. Gjennomsnittlig alderspensjon – omregnet med konsumprisindeksen – sank med 1,1 prosent.  Disse tallene gjelder alderspensjon før skatt, og der pensjonistenes inntekter utenom folketrygden ikke er medregnet. En viktig årsak til nedgangen er høy prisstigning i 2016, og at grunnbeløpet i folketrygden økte mindre enn prisstigningen.  

Antall alderspensjonister vil fortsette å øke til om lag 920 000 i 2017 og til 1 030 000 i 2021. Det er en økning med 136 000 fra 2016 til 2021. Antall alderspensjonister forventes å passere en million i 2020.

 

 

 

Fakta

Kvalitetsarbeid på statistikken

Vi har gjort en del kvalitetsarbeid på pensjonsstatistikken for perioden 2012-2016. Dette er for å forbedre geografifordelingen. Vi har hatt en utfordring med geografifordelingen på bydeler. Som følge av dette ser vi noen små avvik fra tidligere publiserte tall. Det gir særlig utslag på bydelsnivå og noe på kommunenivå der det har vært endringer i kommunestrukturen. Små endringer forekommer også på andre tall.