Arkiv - Alderspensjon. Desember 2015

Statistikk pr. 31. desember 2015

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen på alderspensjons-området

Antall

Ved utgangen av 2014 er det 868 500 personer som mottar alderspensjon, en økning på 31 000 eller fire prosent fra utgangen av 2014. Menn står for 17 900 av økningen, dvs. 58 prosent. Til sammenlikning stod menn for 57 prosent av økningen fra 31. desember 2013 til 31. desember 2014, 60 prosent av økningen fra 31. desember 2012 til 31. desember 2013, 66 prosent av økningen fra 31. desember 2011 til 31. desember 2012 og 74 prosent av økningen fra 31. desember 2010 til 31. desember 2011. Kvinner har altså hatt en stadig høyere andel av økningen i 2011- 2014, men en utflating i 2015.

Nye alderspensjonister

Antall nye alderspensjonister i 2015 er 70 118, mens antall nye i 2014 var 74 118, dvs. en nedgang på 3 600, eller 4,9 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye 67-årige alderspensjonister.

Aldersgruppa 62-66 år

88 800 av alderspensjonistene pr. 31. desember 2015 er i aldersgruppa 62-66 år. Dette er en økning på 7 400 fra 31. desember 2014. Menn utgjør 73 prosent av alle i aldersgruppa 62-66 år ved utgangen av 2015 mot 75 prosent ved utgangen av 2014. 31,5 prosent av 62-66 åringene i befolkningen har tatt ut alderspensjon ved utgangen av 2015, mot 29 prosent i 2014, 25 prosent i 2013, 20 prosent i 2012 og 12 prosent i 2011.

Gradert pensjon lite brukt

Av de 374 300 som tok ut alderspensjon etter nye regler ved utgangen av 2015 er det 11 000 som har tatt ut gradert pensjon. Gradert pensjon har vært mer populært blant kvinner enn blant menn. 11 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av 2015. For kvinner var denne andelen 20 prosent, mens den var sju prosent for menn.

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon gis til alderspensjonister som har tjent opp pensjonspoeng gjennom å ha vært i arbeid eller hatt andre typer pensjonsopptjening. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 91,6 prosent pr. 31. desember 2006 til 96,3 prosent pr. 31. desember 2015. Det er særlig blant kvinnene at andelen med tilleggspensjon øker, fordi stadig flere kvinnelige alderspensjonister har vært yrkesaktive.

Skjermingstillegg

Fra februar 2012 får uføre som har overgang til alderspensjon ved 67 år et skjermingstillegg som del av alderspensjonen.  Skjermingstillegget gir en delvis kompensasjon for levealdersjusteringen. Ved utgangen av 2015 er det 97 900 alderspensjonister som mottar skjermingstillegg, dvs. en andel på 11,3 prosent. Ved utgangen av 2014 var andelen 9,5 prosent.

Minstepensjonister

Antall alderspensjonister med minstepensjon ved utgangen av 2015 er 143 900, dvs. en nedgang på 6 500 fra utgangen av 2014. Andelen med minstepensjon i forhold til alle alderspensjonister er 16,5 prosent ved utgangen av 2015 mot 29 prosent ved utgangen av 2006. Andelen kvinner blant minstepensjonistene var 87 prosent pr. 31. desember 2015, omtrent samme andel som pr. 31. desember 2006. Andelen kvinnelige minstepensjonister sett i forhold til alle kvinnelige pensjonister viser stor nedgang i tiårs-perioden. 44 prosent av de kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister ved utgangen av 2006 mot 28 prosent ved utgangen av 2015.

Kombinert med uførepensjon

Både ved utgangen av 2014 og 2016 er det ca. 2 600 personer som har alderspensjon i kombinasjon med gradert uføretrygd.

Gjennomsnittlig pensjon

Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 255 000 kroner og kvinner 194 000 kroner pr. 31. desember 2015. For både menn og kvinner er dette en nedgang fra utgangen av 2014. Kvinnenes pensjon utgjør 76 prosent av mennenes. Pr. 31. desember 2006 utgjorde kvinnenes pensjon 73 prosent av mennenes pensjon.

Fakta

Endrede fylkes- og kommunetall

I oktober 2015 foretok posten en årlig endring i postnummer og adresser. Dette har spesielt slått ut i Trondheim og Bamble hvor en del personer har mistet sin geografiske tilknytning i datavarehuset og har havnet i kategorien ukjent (fylke, kommune, bydel). Det pågår et arbeid med å rette dette, i tillegg jobbes det også med å endre oppbygningen av geografiske felt/variable i datavarehuset. Dette antas å være klart før sommeren 2016.