I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Statistikken som ligger på denne siden er kvartalsstatistikker. Månedsstatistikk er her.

Statistikknotat alderspensjon

Statistikknotat - Utviklingen i alderspensjon pr. september 2020 (pdf)

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon

Utbetaling (kalenderår)

Bosted

Nye alderspensjonister:

977 100 alderspensjonister per september 2020

Ved utgangen av september 2020 var det 977100 personer som mottok alderspensjon. Det er 23200 flere alderspensjonister enn per september 2019. Økningen fra 2019 til 2020 er på 2,4 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021. 

I de tre første kvartalene i 2020 ble 49700 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er et høyere antall enn i samme periode i 2019, hvor det var 47600 nye alderspensjonister. Endringen fra 2019 til 2020 er på 4,3 prosent.* 

 

graf_tilgang_jan_sep_2020.png

Det meste av økningen i antall nye alderspensjonister inntraff i månedene januar til og med mars: Om lag 1400 av en samlet økning på 2100. April var den første måneden det var mulig å observere endringer etter koronautbruddet og de omfattende tiltakene som ble satt i verk mot pandemien. (En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden.) I april registrerte NAV 5900 nye alderspensjonister, noe som er 600 mer enn samme på samme tidspunkt i 2019. Etter april 2020 har man ikke observert uvanlig høye antall nye alderspensjonister.

Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,5 år så langt i 2020. For kvinner var gjennomsnittlig alder 66,1 år og for menn 64,9 år.  

Alderspensjonister fikk utbetalt 244300 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2019 (før skatt). Det er 6400 kroner mer enn i 2018. Da fikk alderspensjonistene utbetalt 237900 kroner. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,7 prosent. Hvis man tar hensyn til prisstigningen, så økte realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjon med 0,5 prosent fra 2018 til 2019.  

Per september 2020 var det 50400 alderspensjonister som bor i utlandet. I september 2015 var antallet 41100 – noe som utgjør en vekst på 22,7 prosent på fem år.* Siden 2010 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 66,9 prosent.   

*Merknad: Endring i prosent er beregnet med ikke-avrundede tall