Alderspensjon

Statistikk pr. 31. desember 2020

Statistikknotat alderspensjon

Statistikknotat - Utviklingen i alderspensjon pr. desember 2020 (pdf)

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon

Utbetaling

Bosted

Nye alderspensjonister

 

Antall alderspensjonister er nå 981 400

Ved utgangen av desember 2020 var det 981400 personer som mottok alderspensjon. Det er 22600 flere alderspensjonister enn per desember 2019. Økningen fra 2019 til 2020 er på 2,4 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

I 2020 ble 63400 personer registrert som nye alderspensjonister.* Det er et høyere antall enn i samme periode i 2019, hvor det var 62400 nye alderspensjonister. Endringen fra 2019 til 2020 er på 1,6 prosent. Selv om antallet nye alderspensjonister økte i 2020, så ser dette ikke ut til å skyldes koronapandemiener. Deler av det økte antallet nye alderspensjonister inntraff også før pandemien slo til for fullt i Norge, og økningen kan i tillegg forklares av befolkningsvekst fra 2019 til 2020 for de alderstrinnene der særlig mange tar ut alderspensjon. Andel av befolkningen 62–66 år med alderspensjon har gått ned fra utgangen av 2019 til 2020. 

Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,5 år i 2020. For kvinner var gjennomsnittlig alder 66,1 år og for menn 64,9 år. 

Alderspensjonister fikk utbetalt 248000 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2020 (før skatt). Det er 3700 kroner mer enn i 2019. Da fikk alderspensjonistene utbetalt 244300 kroner i gjennomsnitt. Økningen fra 2019 til 2020 er på 1,5 prosent. Hvis man tar hensyn til prisstigningen, så økte realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjon med 0,3 prosent fra 2019 til 2020.** 

Ved utgangen av desember 2020 var det 138200 minstepensjonister blant alderspensjonistene. Det utgjør 14,1 prosent av alle alderspensjonister.

Per desember 2020 var det 50800 alderspensjonister som bor i utlandet. I desember 2019 var antallet 49200 – noe som utgjør en vekst på 3,4 prosent. Siden 2010 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 65,3 prosent.

 

Merknader:

*Av tekniske årsaker er statistikken for tilgang i 2020 noe lav i sommermånedene, det er anslått til å gjelde om lag 600 personer. Hvis dette anslaget tas med i beregningene, blir økningen i antall nye alderspensjonister om lag 2,6 prosent

** Oppgitte beløp er avrundet til nærmeste hundre kroner. Prisjustering og beregning av økning er foretatt med ikke-avrundede tall.