Tabeller

Kort om tallene

  • Totalt 881 personer anmeldt for 139 millioner kroner
  • Det er en nedgang i anmeldte personer og anmeldt beløp sammenlignet med 2018 med 87 færre anmeldte personer og 26,8 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig anmeldt beløp: 159 190 kroner
  • 27 saker med svindel for over 500 000 kroner

Trygdesvindel knyttet til arbeid topper statistikken

  • 751 personer er anmeldt for til sammen 103 millioner kroner etter at de har vært i jobb, men unnlatt å informere NAV om at de har arbeid og inntekt. De har derfor ikke hatt rett på stønad.
  • 47 personer er anmeldt for trygdesvindel og a-krim (kriminalitet i arbeidslivet). 4 av disse er anmeldt for medvirkning. 38 av sakene gjelder svart inntekt
Anmeldelser etter modus 2017 2018 2019
Underrapporterer timer /oppgir ikke inntekt til NAV 828 746 716
Er i arbeid og mottar svart inntekt 49 36 38
Oppholder seg i utlandet i strid med vilkårene* 96 128 84
Enslig forsørger bor med den andre av barnets forelder 18 15 7
Har gitt uriktige opplysninger til NAV ved søknad om ytelse 54 36 19
Andre forhold 3 7 17
I alt 1 048 968 881

I tallene for 2019 er 8 medvirkere inkludert.  I tallene for 2018 er 13 medvirkere inkludert.  I tallene for 2017 er 23 medvirkere inkludert.  

*I 2019 inngår 5 saker i EØS-saken. I 2018 inngår 24 saker i EØS-saken. I 2017 inngår 13 saker i EØS-saken.