Trygdemisbruk

  • Totalt 355 personer anmeldt for 84 millioner kroner i 2020
  • Nedgang i anmeldte personer og anmeldt beløp sammenlignet med 2019. 526 færre anmeldte personer og 55,1 millioner kroner nedgang
  • Gjennomsnittlig anmeldt beløp: 245 930 kroner
  • 30 saker med svindel for over 500 000 kroner.
  • 242 personer er anmeldt for til sammen 31 millioner etter at de har vært i jobb, men unnlatt å informere NAV om at de har arbeid og inntekt. De har derfor ikke hatt rett på stønad.
  • 64 anmeldelser for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet. 12 av disse er anmeldt for medvirkning. 12 av sakene gjelder svart inntekt, for et beløp på 7,5 millioner kroner. 1 er anmeldt for medvirkning til svart inntekt.
  • 40 anmeldelser for å ha misbrukt koronaordningene, for et beløp på 32,5 millioner
Anmeldelser etter modus 2018 2019 2020
Underrapporterer timer /oppgir ikke inntekt til NAV 746 716 242
Er i arbeid og mottar svart inntekt 36 38 15
Oppholder seg i utlandet i strid med vilkårene* 128 84 19
Enslig forsørger bor med den andre av barnets forelder 15 7 4
Har gitt uriktige opplysninger til NAV ved søknad om ytelse 36 19 8
Koronaordningene** - - 40
Andre forhold 7 17 21
I alt 968 881 355

Fakta