Stønadsmottakere

Statistikk 2016

Tabell og figur

Stønadsmottakere_2012-2016
Personer med stønad fra folketrygden og fra andre ordninger administrert av NAV. 2007-2016

Utviklingen

Antall personer med ytelser relatert til arbeid, det vil si dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd utgjorde til sammen 662 404 for året 2016. Det er 1,4 prosent flere enn i 2015. I denne gruppen utgjør personer på uføretrygd 48 prosent . 

Antall dagpengemottakere økte med 12,7 prosent i samme periode. Antall personer med arbeidsavklaring gikk ned med 1,5 prosent i perioden.

Personer med stønad fra andre ytelser administrert av folketrygden viser en sterk økning i antall personer på AFP fra 2015 til 2016.