Arkiv - Hjelpestønad pr. 30. september 2009-2018

Hjelpestønadsmottakere

Nye hjelpestønadsmottakere

Ved utgangen av september 2018 var det 60 600 personer som mottok hjelpestønad. Det er en prosentvis nedgang på 15,2 prosent siden september 2017, mens det for samme periode fra 2016 til 2017 var en nedgang i antall mottakere på 2,4 prosent.

Den kraftige nedgangen skyldes at sats 0 opphørte fra 1. juli 2018. Det var om lag 10 800 personer som mottok sats 0 i juni 2018 og som dermed hadde avgang fra hjelpestønadsordningen i juli måned. Sats 0 ble gitt til hjelp i huset, og har ikke blitt innvilget til nye mottakere etter 1992. Det var flere kvinner enn menn som mottok denne satsen (89 % kvinner), og 88 % av mottakerne var 60 år eller eldre i juni 2018.

Nær 62 prosent av mottakerne fikk sats 1 per september 2018. Sats 2, 3 og 4 kan ytes i tilfeller der barn under 18 år har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Nå er det flest unge hjelpestønadsmottakere. 50,4 prosent var under 18 år, 27,3 prosent var i alderen 18-49 år og 22,3 prosent var 50 år og eldre. Per september 2017 var andelen som var 50 år og eldre 34,8 prosent.

Det er færre kvinner enn menn som mottar hjelpestønad og ved utgangen av september måned var 41,5 % av mottakerne kvinner. Andelen kvinnelige mottakere har sunket i hele 10-årsperioden, og gikk spesielt kraftig ned etter at sats 0 opphørte. Per september 2017 var andelen kvinner 49,2 prosent.

Det er flest personer med hjelpestønad i Trøndelag, Hordaland og Akershus, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og i Finnmark.

Ca. 4 700 nye mottakere fikk hjelpestønad i løpet av januar-september 2018. Det er i underkant av 900 flere enn for samme periode i 2017 og 2016.

Fakta

Fylkestall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no