Arkiv - Utbetalinger til personer i utlandet året 2018

Tabeller

Infografikk

 

Utbetalinger utlandet_2018
Utbetalinger utlandet_2018

 

 

7,2 milliarder kroner utbetalt til utlandet i 2018

I fjor mottok 75 500 personer bosatt i utlandet utbetalinger fra NAV. Dette er 2100 færre personer enn i 2017. Over halvparten av pengene – 4,4 milliarder – gikk til alderspensjonister.

Til sammen mottok norske statsborgere bosatt i utlandet 4,3 milliarder kroner i 2018. Personer med utenlandsk statsborgerskap bosatt i utlandet mottok 2,9 milliarder kroner.

1,65 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2018 gikk til personer bosatt i utlandet. Dette er stabilt fra 2017, hvor andelen var 1,66 prosent, men de samlede utbetalingene til utlandet økte med 87 millioner kroner fra 2017 til 2018.

– Justert for inflasjon og som andel av de samlede utbetalingene fra NAV, er utbetalingene til utlandet lavere i 2018 enn året før. Nedgangen skyldes at færre flytter fra Norge og at færre tar med seg ytelser ut av landet. Det henger trolig sammen med lavere arbeidsinnvandring de siste årene og bedring i arbeidsmarkedet i Norge. Det meste av utbetalingene gikk til norske statsborgere bosatt til utlandet, sier NAVs ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Mest til Sverige

8 av 10 kroner gikk til land i Europa. Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2018. 783 millioner kroner gikk til personer bosatt i Spania og 634 millioner kroner til Danmark. Thailand passerte Polen som nummer fire, med 393 millioner utbetalt i 2018.
89 prosent av utbetalingene til både Spania og Thailand gikk til norske statsborgere. I Polen, som kommer som nummer fem med 370 millioner kroner, er situasjonen motsatt. Her gikk 90 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Flest norske mottakere

4,4 milliarder kroner er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd, med 1,6 milliarder kroner i 2018. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere. For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. 9 av 10 mottakere av dagpenger og kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere.

Størst gjennomsnittlig beløp til Thailand

Blant de 30 landene med størst utbetalinger i 2018, mottok personer i Thailand mest med 236 000 kroner per år, og personer i Litauen minst, med 36 000 kroner per år.

Fakta

Innholdet i tabellene

Statistikken viser utbetalinger til personer i utlandet for NAV-stønader i folketrygden (foreldrepenger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførhet, alder og ytelser til gjenlevende), kontantstøtte og barnetrygd. Ved utbetalinger fra NAV skilles det mellom rettighetshavere (personer som har rett til ytelsen, den som fysisk mottar ytelsen) som regel rettighetshaver, men kan også være arbeidsgiver, verge, o.l.)) og skyldner.

Statistikk over utbetalinger til personer i utland er basert på personkjennetegn for rettighetshaver. For enkelhet skyld benyttes 'mottaker' som betegnelse på rettighetshaver i disse tabellene.