Tabeller

Utvikling

Pr. 31. mars 2009 var det 34 197 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far, dvs. en nedgang på 369 personer (tilsvarende en prosent) fra utgangen av første kvartal 2008. Dette er en veldig liten nedgang sammenliknet med alle år siden den nye ordningen trådte i kraft i 1998. Nedgangen fra 2006 til 2007 var på sju prosent, mens nedgangen fra 2007 til 2008 var på 10 prosent. Den svake nedgangen i antall enslige mødre og fedre med overgangsstønad/stønad til barnetilsyn fra utgangen av 1. kvartal 2008 til 2009 har sammenheng med den store økningen i antall arbeidsledige det siste året. Dette ser vi ut fra at

- Antall som mottar bare overgangsstønad (stort sett personer som ikke er i arbeid) viser en økning på 1 037- Antall med bare stønad til barnetilsyn (personer med så høy arbeidsinntekt at de ikke får utbetalt overgangsstønad) viser en nedgang på 751 personer.

Andelen under 30 år øker, mens andelen over 30 år går ned. Gruppa 40-44 år har hatt en årlig økning på ca. 0,5 prosentpoeng de siste åra, men viser en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 31. mars 2008 til 31. mars 2009.

Både pr. 31. mars 2008 og 2009 var det 31 av 1 000 kvinner 15-49 år i befolkningen som mottok overgangsstønad/stønad til barnetilsyn. Ved utgangen av 1. kvartal 2007 var antallet 35, mens tallet for 2006 var 38. Det er Finnmark som har høyest andel mottakere med 43 av 1 000 kvinner pr. 31. mars 2009. Men Finnmark er også det fylket som har hatt størst nedgang fra 2006, da andel mottakere var 54. Akershus og Oslo har laveste andel; begge med 24 pr. 31. mars 2009.