Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Per desember 2016 var det 14 497 personer som mottok kontantstøtte. Det var en nedgang på 1 352 mottakere sammenlignet med samme tidspunkt i 2015. Dette er den største nedgangen vi har sett siden lovendringen mellom 2011 og 2012

Det er store variasjoner mellom fylkene i bruken av kontantstøtte. Østfold er fylket hvor prosentvis flest bruker ordningen, og Oslo er fylket med flest kontantstøttebarn.

Utvikling i eksport av kontantstøtte

Med eksport mener vi utbetalinger av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet er bosatt i et annet EØS-land.

Per desember 2016 var det i alt 1 022 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2015 var det 1280 eksportmottakere. Nedgangen her er prosentvis større enn for ordningen totalt sett.

Statsborgerskapsoversikten viser at det per desember 2016 var flest mottakere fra Polen (68,5 prosent). Polens eksportandel har vært nokså stabil de siste årene. Det er nedgangen i eksportsaker til polske statsborgere som har mest og si for den totale nedgangen.